Dat onderaan de tekst werd vermeld dat de echte naam van "Klotenknijper" op eenvoudig verzoek zou kunnen worden verkregen;

Dat dit artikel aanleiding gaf tot een hele polemiek, zowel in geschreven als gesproken pers waarbij hiernagedaagde niet naliet verzoeker en het rijkswachtkorps onrechtmatig in diskrediet te brengen;

Dat zelfs op radio en televisie een aantal debatten aan het onderwerp werden besteed;

Aangezien hiernagedaagde eveneens een hele internetsite wijdde aan het onderwerp met publicatie van de diverse erover verschenen krantenartikels;

Aangezien op diezelfde datum van 3 september 1998 hiernagedaagde een schrijven richtte aan het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten waarbij zijn de echte identiteit meldde en vroeg een onderzoek lastens verzoeker op te starten wegens slagen en verwondingen; Dat naar aanleiding hiervan verzoeker het voorwerp werd van een intern onderzoek binnen zijn beroepskorps en van een onderzoek uitgaande van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten;

Aangezien deze interne onderzoeken in het voordeel van verzoeker werden beslecht en het Parket zelfs weigerde een gerechtelijk onderzoek te starten lastens verzoeker;

Aangezien de feitenvoorstelling zoals die door hiernagedaagde naar voor geschoven is, manifest in strijd met de waarheid is en enkel bedoeld is verzoeker nadeel te berokkenen;

Dat van haar feitenvoorstelling geen enkel bewijs naar voor wordt gebracht en dat zij blijkbaar de hele situatie enkel heeft willen aangrijpen om zichzelf, ten voordele van haar carrière als schrijfster, in de publieke belangstelling te brengen;

Aangezien zowel de leugenachtige verklaringen in de pers, als de aangifte aan het Vast Comité van Toezicht lasterlijk zijn;


Vorige
Boven
Volgende