Dat deze feiten een onrechtmatige daad uitmaken wegens schending van o.m. artikel 1382-1383 B.W. en zelfs strafrechterlijke [sic] inbreuken zijn op o.m. de artikelen 275, 443, 447 en 448 S.W;

Aangezien verzoeker naar aanleiding van deze feiten aanzienlijke morele schade heeft geleden;

Dat immers onder meer naar aanleiding van het intern onderzoek de bevordering van verzoeker werd uitgesteld;

Dat bovendien verzoeker naar aanleiding van de door hiernagedaagde geuite aantijgingen en o.m. de spotnaam "klotenknijper" binnen het korps het voorwerp werd van spot en minachting waarbij zijn professionele kunnen en zijn leidinggevende positie in twijfel werd getrokken;

Aangezien verzoeker dan ook aanspraak maakt op vergoeding van de door hem geleden schade;

Dat deze schade ex aequo et bono kan worden begroot op 100.000 BEF;


Om die redenen heb ik, ondergetekende, Roger VANDENHENDE,
Gerechtsdeurwaarder met standplaats te Antwerpen,
die kantoor houdt te 2018 Antwerpen 1, Justitiestraat 20,

DAGVAARDING GEGEVEN AAN :

mevrouw Karin SPAINK, wonende te 1018 Amsterdam (Nederland), 2į Wittenburgerstraat 74,

- doende de betekening zoals hierna gezegd -

Vorige
Boven
Volgende