Gedaagde bij gebreke hieraan te voldoen te zien en te horen veroordelen tot verbeurte van een dwangsom ten belope van HONDERDDUIZEND BELGISCHE FRANK (2,478.94 EURO) per publicatie;

Gedaagde zich tenslotte te horen veroordelen tot de kosten van het geding, hierinbegrepen de rechtsplegingsvergoeding zoals voorzien bij artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek;

Het te wijzen vonnis uitvoerbaar te boren verklaren bij voorraad, spijt welk rechtsmiddel ook, zonder zekerheidstelling en met uitsluiting van elk vermogen tot kantonnement;

En opdat geadresseerde hiervan niet onwetend zou zijn;

Aangezien hij in BelgiŽ geen gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats heeft;

Dat hij woonachtig is in Nederland;

Gelet op artikel IV van het Protocol bij het Verdrag tussen de Staten leden van de EEG betreffende de rechterlijk bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september 1968, wet van 13 januari 1971, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 1971, in werking getreden op 1 februari 1973;

Dienvolgens heb ik twee afschriften van onderhavig exploot en van de stukken erin vermeld, onder aangetekende omslag en met kennisgeving van ontvangst, heden afgegeven op het postkantoor te Antwerpen, toegezonden aan

Meester P. SWIER
Gerechtsdeurwaarder
Overschiestraat 55
1062 HN AMSTERDAM
NEDERLAND

met verzoek een exemplaar volgens de Nederlandse wetgeving uit te reiken aan geadresseerde en het overblijvend exemplaar aan mij, ondergetekende gerechtsdeurwaarder, terug te zenden, samen met de van deze uitreiking opgemaakte akte;


Vorige
Boven
Volgende