Dat verzoeker hiervan ruchtbaarheid kreeg middels diverse negatieve signalen vanuit zijn beroepskring evenals van buiten uit;

Aangezien zulks niet alleen een inbreuk is op strafrechtelijke bepalingen, maar tevens een manifeste inbreuk uitmaakt op het algemeen zorgvuldigheidsbeginsel en de privacybescherming van verzoeker;

Dat de schade die verzoeker reeds had geleden ingevolge de eerdere handelingen en gedragingen uitgaande van mevrouw SPAINK, hierdoor enkel is toegenomen;

Dat verzoeker dan ook vergoeding vordert van de materiŽle en morele schade die door de fouten en nalatigheden van hiernagedaagde heeft geleden en nog zal lijden;

Dat de vergoeding wordt geraamd op:
- materiŽle schade: 1 BEF provisioneel
- morele schade: 100.000 BEF provisioneel

Dat het verder gepast voorkomt aan hiernagedaagde te bevelen kwestieuze internetsite te verwijderen en hem het verbod op te leggen tot verdere publicatie of openbaarmaking van procedurestukken of lasterlijke commentaren via welkdanig communicatiemiddel dan ook;

Aangezien het geding vatbaar is voor behandeling op de inleidende zitting, minstens wat betreft de stopzetting van de informatiestroom en de lasterlijke praktijken, zoals hierboven gepreciseerd;

Aangezien elke poging tot minnelijke regeling zonder gevolg is gebleven;


Om die redenen heb ik, ondergetekende, Jan DE BELDER,
Gerechtsdeurwaarder met standplaats te Antwerpen,
die kantoor houdt te 2018 Antwerpen 1, Justitiestraat 20,


Vorige
Boven
Volgende