1º Vervolg aan PV nr        /98. Dienst Enquêtes P.
------------------------------------------------------------------------------------

- op mijn verzoek een bepaalde opsporingshandeling kan worden verricht of een bepaald verhoor kan worden afgenomen.
- mijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen gebruikt worden
- ik gebruik mag maken van dokumenten in mijn bezit en kan vragen dat dat deze worden gevoegd aan mijn proces-verbaal van verhoor of neergelegd ter griffie.

Via de media, zowel de schriftelijke als de beeldmedia, evenals via een schrijven aan uw dienst heb ik mijn ongenoegen laten kennen in verband met het optreden van de antwerpse rijkswacht op zaterdag 29 augustus 1998. Ik verleen mijn akkoord dat een copij van het schrijven aan uw dienst bij huidig proces-verbaal wordt gevoegd. Ik weet dat dit zal worden overgemaakt aan de Heer Procureur des Konings te ANTWERPEN.

Op zaterdag 29 augustus 1998 bevond ik me samen met mijn vriend Zenon PANOUSSIS op de internationale trein Nederland-België, toen we getuige waren van een controle uitgevoerd door rijkswachters in burgerkledij.
Ik was met mijn vriend in een treincompartement gezeten, en zag hoe twee jongeren van noord-afrikaanse origine door één rijkswachter, die ik in mijn schrijven "klotenknijper" heb genoemd werd verzocht mee te gaan tot in de uitstapruimte. Voordien was er reeds een controle geschied in de treinwagon, zowel van hun identiteit, als van hun jas.

Op het ogenblik dat de beide vreemdelingen zich naar de uitstapruimte, moesten begeven, voegt zich een tweede rijkswachter in burger bij hen.

Mijn vriend PANOUSSIS die de zaak niet vertrouwde, zegde me dat we er zouden gaan bijstaan. In de uitstapruimte fouilleren de twee rijkswachters de jongelingen. Bij het betreden van de uitstapruimte zijn beide rijkswachters aan het fouilleren, doch de ene fouille is omzeggens uitgevoerd, en zijn wij getuige van de fouille uitgevoerd door de man waarvan ik weet dat hij CLONEN Koen noemt.

De vreemdeling staat rechtop met handen en benen gespreid, ruggelings tegen de wand van de trein.

Ik heb dan tegen Zenon gezegd in de Engelse taal, duidelijk hoorbaar voor de rijkswachters: "Afgaande op hoe lang dat kruisonderzoek duurt ga je geloven dat die agent er plezier in schept, het is vast een onderdrukte homoseksueel.Lijkt me fijn werk bij de gendarmes, als crypto-homo".
Dit was een reactie op de houding van de fouillerende rijkswachter die zonder enige géne uitgebreid in het kruis voelt van één van de vreemdelingen.


Vorige
Boven
Volgende