Vast Comité van
Toezicht op de
Politiediensten

Dienst Enquêtes

Wetstraat, 52
1040 Brussel

Bijlagen: --

P.V. nr.:   /98

Navolgend aan ons PV nr

Onderwerp

Verhoor van SPAINK Karin

[namntekeningen]
            Onze ref :8907/98

Toegezonden aan de Heer Procureur des Konings te ANTWERPEN

Brussel,                        

Het Hoofd van Dienst Enquêtes P
M. RUBENS  


PRO JUSTITIA    

Heden negentien oktober, negentienhonderd achtennegentig te 13.00 uur,Wij, DEMOERLOOSE Walter en KUHN François,

Lid van de Dienst Enquêtes P., Officier van Gerechtelijke politie, hulpofficier van de Heer Procureur des Konings,

stellen vast, naar aanleiding van een niet gerechtelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Vast Comité P, dat er mogelijk elementen voor handen zijn die toelaten een opsporingsonderzoek in te stellen en nemen hiertoe in de burelen van de GPP te GENT onderstaande verklaring op van de genaamde:

SPAINK Karin,
    geboren te AMSTERDAM op 20 december 1957 en
    wonende te1018 LPAMSTERDAM,
    xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx
    Nederlandse nationaliteit
Nederlands paspoort nr X242071

die zich wenst uit te drukken in het nederlands.

Zij verklaart ons :

" Ik kies voor de nederlandse taal, zowel in mijn verhoor als in de rechtspleging. Mijn verhoor vangt aan om 13.05.uur.
Ik neem kennis van het feit dat :
- ik kan vragen dat alle vragen die mij worden gesteld en alle antwoorden die ik zal geven genoteerd worden in de gebruikte bewoordingen.


Boven
Volgende