Dientengevolge kan geen enkele bewering die eiser mij niet formeel heeft doen toekomen, de grond vormen voor een uitspraak tegen mij, noch kunnen zijn beweringen in zijn zaak tegen mij die niet formeel aan Karin Spaink zijn bekend gemaakt, gebruikt worden als basis voor een uitspraak in haar zaak. Dit feit op zich, én de verwarring die zou ontstaan met betrekking tot de formele limieten van onze wederzijdse aansprakelijkheid, zijn zwaarwegende argumenten op zich om de zaak van eiser tegen mij en die van eiser tegen Karin Spaink niet samen te voegen.

Met betrekking tot Net Theatre schrijft eiser:

"De facto zijn Net Theatre en PANOUSSIS één en dezelfde persoon ... In werkelijkheid is Net Theatre niet meer dan een malafide constructie om te ontsnappen aan elke veroordeling. NET THEATRE heeft trouwens geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid."
Deze opmerking is het waard hem deel voor deel te ontleden.

"De facto zijn Net Theatre en PANOUSSIS één en dezelfde persoon": Dit is een ongesubstantiveerde bewering. Waarmee staaft eiser zijn bewering? Met niets. Hoe denkt eiser zijn bewering te onderbouwen? Met niets. Wat is de relevantie van zijn bewering? Die is er niet. Aangezien ik de verantwoordelijkheid voor de website reeds aanvaard heb, is de vraag of Net Theatre en ikzelf één en dezelfde persoon zijn uitsluitend van belang in de fase van uitvoering, die zich buiten het bereik van deze rechtszaak bevindt. Wat is derhalve de betekenis van deze bewering? Die is er niet.

"In werkelijkheid is Net Theatre niet meer dan een malafide constructie om te ontsnappen aan elke veroordeling": In mijn conclusies van 14 maart (blz. 2) schreef ik: ...hoewel ik momenteel de inhoud van de site beheer en daar de verantwoordelijkheid voor accepteer, vallen zowel de domeinnaam als de site feitelijk onder het eigendom en verantwoordelijkheid van ... Net Theatre (onderstreping toegevoegd). Hieruit blijkt helder dat ik mijn verantwoordelijkheid accepteer en niet tracht de mogelijke gevolgen van deze rechtszaak te ontwijken. Gegeven dat feit, waarom zou ik dan in hemelsnaam de moeite nemen om een "malafide constructie" te creëren? De retoriek van eiser neemt de logica niet in acht.

"NET THEATRE heeft trouwens geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid": Trouwens? Zou eiser zo vriendelijk willen zijn uiteen te zetten waarop hij zijn stelligheid baseert? Of gebruikt hij loze woorden? Net Theatre is een vereniging die in mei 1998 officieel is opgericht, ver voordat ik eiser tegen het lijf liep. Van die vereniging ben ik de secretaris, niets meer of minder. Mocht eiser de wettelijke status van deze vereniging willen onderzoeken, dan zal ik hem daarin gaarne bijstaan indien de noodzaak daartoe zich voordoet. Tot die tijd zou ik eiser willen verzoeken zich te onthouden van domme en ongefundeerde opmerkingen.


Bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en nietigheid van de dagvaarding

Eiser schrijft:


Vorige
Boven
Volgende