eisers naam nergens genoemd in de inleidende tekst. Zijn naam staat uitsluitend en alleen in de dagvaarding, zoals tevens blijkt uit de door eiser zelf overgelegde stukken.
Meer specifiek over het weergeven van namen in rechtbankstukken wenst concluante eiser erop te wijzen dat het normaal is om daarin de namen van eiser en gedaagde weer te geven. Eiser haalt een richtlijn aan over het anonimiseren van stukken die gepubliceerd is op www.rechtspraak.nl, en voert die als argument aan.
Deze richtlijn spreekt over openbaarheid van procesvoering en acht dat een groot goed, dat zelfs nauw aansluit bij het in de EVRM en de grondwet verankerde beginsel van openbaarheid, maar stelt dat een en ander moet worden afgewogen ten opzichte van de privacy wetgeving die tot op zekere hoogte de wens tot openbaarheid doorkruist. Maar de privacy wetgeving spreekt uitsluitend over verzamelingen van persoonsgegevens: "een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens" (alinea 2). De site van Panoussis is uiteraard geen verzameling; zijn site is exclusief gewijd aan de gerechtelijke procedure die eiser tegen concluante en tegen hemzelf is begonnen en bevat juridische stukken die met die zaak verband houden.
De richtlijn noemt op pagina 2 een aantal uitzonderingen: gevallen waarin niet geanonimiseerd wordt. Eén daarvan is: "Gegevens omtrent een natuurlijke persoon in dienst van een rechtspersoon of bestuursorgaan handelend in de uitoefening van een specifieke functie, worden niet geanonimiseerd." Het lijkt concluante dat een rijkswachter onder die uitzondering valt wanneer hij als privé-persoon iemand daagt die hij in zijn capaciteit als rijkswachter aanhield.
Het is overigens interessant om te weten dat de opstellers van deze richtlijn zichzelf niet aan de richtlijn houden. Wie op www.rechtspraak.nl bijvoorbeeld zoekt naar vonnissen met betrekking tot Scientology, vindt ogenblikkelijk een uitspraak die in het geheel niet geanonimiseerd is: zie (http://www.rechtspraak.nl/uitspraak/showdetail_homepage.asp?ui_id=14559). Alle gedaagden staan met naam en toenaam vermeld; ook de enige privé-persoon die in deze zaak gedaagd werd. Saillant detail is dat concluante die privé-persoon is. Haar naam komt ettelijke malen in de uitspraak voor en wordt onverbloemd weergegeven door www.rechtspraak.nl. (stuk 7.1 uit het bundel van concluante; 9 pagina's.)

In Nederland zijn zeer vele instanties die uitspraken met naam en toenaam publiceren. De Raad voor de Journalistiek bijvoorbeeld heeft al haar uitspraken gedaan vanaf 1961 tot heden on-line gezet, op http://195.109.190.163/rvdj/ . Geen ervan -positieve uitspraken noch negatieve- is geanonimiseerd. (stuk 7.2 uit het bundel van concluante; 9 pagina's.)

In Europees verband hebben minstens twee gerechtshoven al hun uitspraken on-line staan: het Europees Hof van Justitie (http://curia.eu.int/nl/index.htm) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (http://www.echr.coe.int/). Geen van beide gerechtshovenhoven anonimiseert oude of recente uitspraken.
Het intikken van http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl&Submit= Zoeken&docrequire=alldocs&numaff=&datefs=1999-01-01&datefe=2000-03-01 &nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 bij het Europees Hof van Justitie levert bijvoorbeeld een lijst van honderd recente uitspraken op; meerdere ervan hebben betrekking op privé-personen. Alle zaken worden door het Hof zelf gepubliceerd. (stuk 7.3 uit het bundel van concluante; 4 pagina's).
Het zoeken op recente zaken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens levert een lijst van 1113 zaken op, allen met persoonsnamen. De volledige lijst is te vinden op http://www.dhcour.coe.fr/hudoc/default.asp? Language=en&Cmd=Query&Tname=Hejud&appno=all&RelatedMode=1 . Alle zaken worden door het Hof zelf gepubliceerd. (stuk 7.4 uit het bundel van concluante; 2 pagina's.)


Vorige
Boven
Volgende