Het Hof vond deze door de burgemeester als beledigend en eerrovend gewraakte passus aanvaardbaar, omdat:

"Het een publiek persoon betreft wegens diens publiek optreden.
Het om een commentaarstuk met polemische inslag gaat als dusdanig herkenbaar voor de lezers van de krant en niet om een louter informatief artikel.
Een commentaarstuk niet strict objectief hoeft te zijn, anders wordt het recht op kritiek beknot en de overtuigingskracht van de boodschap afgezwakt.
De gewraakte passus niet letterlijk moet worden opgevat, maar in zijn politieke context en in het tijdsgebeuren moet worden geplaatst."


4.
Zie ook Vredegerecht Mol, 25 april 1995, Tijdschrift voor milieurecht, 1997, p.129 e.v.

Betreft zaak van een bedrijf tegen een milieu-actiecomitť. Dit laatste had op een persconferentie en in een radio-interview het bedrijf beschuldigd van leugens, bedrieglijke praktijken en manipulaties, hetgeen door het bedrijf als eerrovend werd aangezien.

De rechter oordeelde o.m. dat:

"de door verweerster gebruikte terminologie (leugens, manipulatie, bedrieglijke praktijken) in de gegeven omstandigheden hoogstens als ongelukkig (kan) worden beschouwd; Actiegroepen -meestal sterk geŽngageerd aan een bepaalde problematiek- gebruiken doorgaans een scherper taalgebruik om hun standpunten te verwoorden en te doen inslaan bij de bevolking; de doorsnee lezer en toehoorder weet dit en geeft bij kennisname van het standpunt of de kritiek van dergelijke berichtgever niet die beladen betekenis aan de gebruikte terminologie."


1.2.2.2.3. Specifiek punt: Berichtgeving over procedures:

Dat een rechtszaak publiciteit krijgt en berichten erover verspreid worden beschouwt de Belgische rechtspraak als een corrolarium van de vrijheid van meningsuiting en communicatie (zie R.D.P. 1996, 634) Het Europees Hof bevestigde dit principe.
Zie zaak Weber tegen Zwitserland. Liga Nieuwsbrief 1991, afl. 5-6, p. 24, 25.

"Dhr. Weber had een wettig belang om zijn mening te geven over een procedure die hem in eerste instantie aanbelangt; het publiek had een recht geÔnformeerd te worden, te meer daar Weber zich met zijn actie voor natuurbehoud een zekere faam verworven had. "

Nog meer specifiek: naamvermelding:

Voor zover eiser zich boos maakt over de site en voor zover de rechtbank concluante inderdaad wenst aan te rekenen wat op die site te lezen is, wil concluante kort Panoussis' verweer aanhalen: het is minstens zaak dat eiser aangeeft welke delen van de site precies "lasterlijk" zijn (concluante neem tenminste aan dat eiser de stukken van zijn advocaat die erop te vinden zijn niet lasterlijk acht...). Overigens wordt, ongeacht wat eiser beweert,


Vorige
Boven
Volgende