EEX-Verdrag (de woonplaats van gedaagde is doorslaggevend ). De bijzondere bevoegdheidsregels dienen derhalve restrictief te worden uitgelegd. De vordering in de onderhavige procedure is er echter op gericht dat vastgesteld wordt dat de eisende partij niet aansprakelijk is voor handelingen die deze partij voornemens is in een aantal landen te verrichten, waarbij er nog geen onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden. (onderlijning van concluante). Er kan dan ook geen gerecht worden aangewezen, waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan (onderlijning van concluante). De Nederlandse rechter is derhalve niet bevoegdÖ"

De vordering zoals na dagvaarding uitgebreid tot een verbod tot publicatie enz.. is onmiskenbaar een vordering m.b.t. de toekomst. Vermits er "nog geen onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden", kan er ook geen gerecht worden aangewezen waar het "schadebrengend feit zich heeft voorgedaan". Bovenstaande rechtspraak is dan ook van toepassing op huidige eisuitbreiding.


2. Uitbreiding van eis in conclusie van eiser.

Los van de argumenten hierboven ontwikkeld i.v.m. de bevoegdheid en met verwijzing naar haar tweede besluiten wenst concluante nog het volgende te antwoorden op de tweede conclusie van eiser.

Ontoelaatbaarheid van de uitbreiding: schending van art. 807 Ger.Wb.

Eiser beweert dat de website www.klotenknijper.com "door verweerster en haar vriend Panoussis is geopend". Ook hier schuiven de claims steeds verder op: in de vorige conclusies zou concluante slechts "medewerking" hebben verleend, terwijl zij nu als "gezamenlijk bevoegd / gezamenlijk verantwoordelijk" wordt afgeschilderd. Op pagina 8 alinea 2 van zijn tweede conclusie suggereert eiser zelfs dat zij mogelijk "initiatiefneemster" van de site is.
Eiser onderbouwt deze bewering over concluantes medewerking / verantwoordelijkheid geenszins. Panoussis heeft de site in beheer en zegt zulks in klare woorden. Concluante heeft niets met die site te maken en heeft slechts eenmaal bemiddeld in het zoeken naar een vertaler.
Dat Panoussis over de stukken in concluantes zaak beschikt, is logisch. Geliefden wisselen informatie uit. Concluante heeft de dagvaarding ook naar diverse journalisten gefaxt, op hun verzoek. Maakt zij zichzelf daarmee verantwoordelijk voor wat zij over de zaak schrijven?

Concluante heeft geen toegang op beheersniveau tot de site. Zij kan er geen pagina's aan toevoegen noch er pagina's van verwijderen. Zij weet de gebruikersnaam ervan niet, noch het wachtwoord. Het enige dat zij met de site kan doen, is hem lezen. Zou de rechtbank haar opleggen (delen van) de site te verwijderen, dan kŠn zij dat niet eens, tenzŪj door de site te hacken -- wat zowel Nederland als BelgiŽ illegaal is. Met andere woorden: de rechtbank zou een illegale daad van concluante vergen indien zij haar oplegt de site te sluiten.

De nieuwe conclusies van eiser -wat hijzelf ook mag beweren- berusten dus geenszins op een "feit of handeling" in de dagvaarding vermeld. De uitbreiding van eis is derhalve ontoelaatbaar.


Vorige
Boven
Volgende