Concluante en haar vriend hebben niet gesproken over "ons druggebruik". Zij spraken over wetten en regels met betrekking tot privé-drugsgebruik en -bezit, spraken over de relatieve onschadelijkheid van marihuana en spraken de verwachting uit dat gebruik van marihuana op korte termijn binnen de EG-landen straffeloos zou zijn.
Zenon Panoussis kan met kennis van zaken spreken over drugs zonder zelf drugsgebruiker te zijn . Het is trouwens een uitermate domme en platte veronderstelling dat wie erover spreekt 'ergo' zelf gebruiker is. Zenon Panoussis heeft recht en criminologie gestudeerd en heeft gewerkt als ambtenaar voor de Sociale Dienst, waar hij sociaal begeleider was van verslaafden. In die hoedanigheid heeft hij talloze politieke en wetenschappelijke publicaties over het onderwerp bestudeerd. Concluante schrijft regelmatig over drugsbeleid en drugsonderzoek. Bovendien heeft concluante multiple sclerose. Marihuana wordt in Nederland regelmatig voorgeschreven aan MS patiënten; ze krijgen dit middel soms zelfs van het ziekenfonds vergoed. Om alle "misverstand" uit te sluiten: voor concluante is deze therapie -om redenen die haar eigen zijn- niet van toepassing, maar eigenlijk hoeft zij hierover zelfs niets mee te delen aan eiser.

Het is wel interessant dat het "vermeend druggebruik" van concluante en haar vriend nu plots als reden voor hun aanhouding wordt gegeven. In zijn eigen dagvaarding immers stelde eiser nog uitsluitend dat concluante en haar vriend werden aangehouden vanwege hun grote mond -- wat concluante, en concluante meent terecht, niet anders kan betitelen dan als een erkenning van eiser dat zij op illegale gronden zijn aangehouden. Dat eiser nu in zijn conclusies zijn verhaal gaandeweg wijzigt (waarschijnlijk om zijn eigen optreden achteraf alsnog te legitimeren), doet daar niets aan af.

Essentieel is ook de vaststelling dat volgens de eigen P.V.'s van eiser -en zulks conform aan de verklaringen van zowel concluante als haar vriend- eiser éérst al tot arrestatie ("ophouding") was overgegaan van concluante en haar vriend en dat nadien pas de zakjes "voor de voeten" van Panoussis vielen.

M.a.w. deze chronologie illustreert dat eiser wel degelijk met het "probleem" zit dat hij voor de "aanhouding" "ophouding" een andere reden gehad heeft (de scherpe tong van concluante en haar vriend) dan de "drugs".

En dat eiser een "reden tot fouillering" zou gehad hebben wegens "drugs" is hoogst betwistbaar.

De "uitleg" van Majoor Somers ten spijt is er tot op heden minstens juridische onduidelijkheid over de basis van de "aanhouding" ("ophouding") van concluante en haar vriend.
Er zijn diverse soorten aanhoudingen (administratieve, gerechtelijke) en ophoudingen (ter identiteitscontrole…) zoals er diverse soorten fouilleringen zijn (veiligheids- en gerechtelijke). Dit alles geregeld door verschillende wetsbepalingen nl. de wet op het politieambt en het Wetboek van strafvordering. In al deze wetteksten wordt gewaarschuwd tegen het misbruik van aanhoudingen en gewezen op de onwettelijkheid, zelfs strafbaarheid van willekeurige aanhoudingen.


Vorige
Boven
Volgende