3.
Nogal kras is de bewering van eiser dat concluante -"indien verweerster blijft betwisten dat er drugs werden gevonden op grond van de vermeende subjectiviteit van het proces-verbaal"- zij "perfect had kunnen vragen dat de andere stukken van het strafdossier betreffende de twee gecontroleerden aan het dossier werden toegevoegd."
Welk strafonderzoek precies? Er is nooit een strafonderzoek naar concluante ingesteld. Eiser heeft PV tegen Panoussis opgemaakt, niet tegen concluante; concluante wordt in dat PV slechts genoemd als getuige. Hoezo dan had zij "perfect kunnen vragen dat de andere stukken van het strafdossier (..) werden toegevoegd"? Zij heeft geen strafdossier, ook geen geseponeerd.

Overigens -indien het verwijt van eiser zou slaan op de bewijsvoering in huidig geding, trouwens de enige bewijsvoering die concreet aan de orde is- is dit verwijt volkomen onterecht. Zie hierna: "over de bewijsvoering" en meer bepaald de lacunes die concluante vastgesteld heeft in de door eiser voorgelegde proces-verbalen en haar naar aanleiding daarvan reeds in eerste besluiten gevraagde voorlegging van de volledige strafbundels:
met de nummers:
- PV AN. 41.36.111124/98 lastens Panoussis
- PV AN 60.36.111123/98 lastens "‚‚n van de twee Fransen betreffende verdovende middelen"
- PV AN 60.36.111122/98 lastens onbekenden betreffende verdovende middelen
- Notitienummer 43.95.328/98
- 43EP 10039/98 waarnaar gerefereerd wordt in de brief dd. 08.12.1998 van het Vast comit‚ aan de Procureur te Antwerpen
- elk ander strafbundel waarnaar zou gerefereerd worden in de stukken van eiser.

4.
Concluante heeft zich niet in de controle gemengd. Zij heeft er slechts commentaar op geuit en heeft niemand gehinderd zijn functie uit te oefenen. Zij heeft evenmin ge‰ist dat de controleurs haar uitlegden waarom ze deze jongemannen fouilleerden: het is eiser zelf die in zijn conclusies beweert dat hij concluante -- evident uit vrije wil, want volgens hemzelf niet door enige verplichting geschraagd -- uitlegde wat de gronden voor de fouille van deze jongemannen was. En d t was wat concluante bestrijdt: eiser heeft, anders dan hijzelf beweert, noch aan concluante noch aan Zenon uitgelegd dat / waarom dit een wettelijke fouille was, net zoals noch eiser noch Babeliowsky Zenon of concluante hebben verzocht hun mond te houden, afstand te nemen of zich te verwijderen. Evenmin hebben ze hen gewaarschuwd dat zij de orde verstoorden. Dit deden zij dan ook niet: zij spraken tegen elkaar, op conversatietoon, en uitsluitend in het Engels.

5.
Volgens eiser zou "verweerster niet ontkennen dat op het perron voor de voeten van PANOUSSIS een zakje met marihuana is gevallen."
Dat ontkende en ontkent concluante w‚l. Concluante wil gerust verklaren dat v˘˘r hen op het perron ineens een plastic zakje met iets groens erin lag; maar of het zakje marihuana bevatte, kon concluante indertijd uiteraard niet vaststellen en weet concluante derhalve niet. Concluante heeft zich nooit over de inhoud van dat zakje uitgelaten. Bovendien "viel" het niet "voor de voeten van Panoussis" maar lag het zakje plots voor hen op het perron, op circa anderhalve meter voor concluante, en -- aangezien Panoussis haar rolstoel duwde -- op circa twee meter voor hem.

Volgens eiser zal verweerster "dan ook moeten toegeven dat de vaststellingen van klager objectief zijn, doordat hij meteen toegeeft niet te hebben gezien dat deze afkomstig was van PANOUSSIS."


Vorige
Boven
Volgende