"Toen SPAINK en PANOUSSIS in de grote zaal waren gezeten, heb ik gezien dat zij alles aan het noteren was wat er zich in de aal afspeelde. …… SPAINK gaf me op dat ogenblik een vrij rustige indruk en het was voor mij duidelijk dat zij notities aan het nemen was als voorbereiding voor een artikel. Ik heb ook gezien hoe beiden, SPAINK en PANOUSSIS achteraf rustig de controleruimte hebben verlaten. PANOUSSIS gaf me geenszins de indruk gekwetst te zijn. Hij gaf geen uiting van pijn, hoe dan ook" (stuk 1).

3.2.2.2.  De schade


Verweerder kan niet betwisten dat concluant schade heeft geleden naar aanleiding van de opening van de website. Dit blijkt alleen al uit het gegeven dat naar aanleiding van de opening van de site zich een hele discussie heeft ontsponnen op de nieuwsgroepen, waarbij te onderstrepen valt dat thans de naam van concluant onverbloemd op de site wordt weergegeven. De morele en professionele kwaliteiten van concluant werden hierdoor opnieuw het voorwerp van een publiek debat en openlijk te kijk gesteld.

Verder blijkt uit de verklaring van de heer DE TROCH dat het dossier vanuit "Brussel", zijnde het hoofdbestuur van de Rijkswacht, het dossier mee wordt opgevolgd, waardoor andermaal de persoon van concluant wordt geviseerd (stuk 53).

Concluant werd trouwens op de hoogte gesteld van het feit dat de site was geopend door een collega en een buitenstaander.

Bovendien vormt de website een ernstige inbreuk op de privacy van concluant.

Vermits het in casu morele schade betreft, die niet op grond van vaststaande beoordelingsgronden kan worden bepaald, dient ze ex aequo et bono te worden begroot.

De rechtbank zal meteen moeten vaststellen dat in verhouding met het werkelijk kwaadwillige gedrag van verweerder en mevrouw SPAINK en de grove beledigingen die andermaal op de site worden geuit, het bedrag van de gevorderde schadevergoeding geenszins overdreven is.


Vorige
Boven
Volgende