Aangezien de opening van de website dateert van na de dagvaarding van mevrouw SPAINK en een nieuw feit is, dat verband houdt met de feiten die in de initiŽle dagvaarding lastens mevrouw SPAINK werden vermeld, heeft concluant zijn vordering op grond van die feiten die van invloed zijn op het geschil, uitgebreid (artikel 807 Ger.W. Ė Cass. 11 mei 1990, Bull., 1990, 1047, Arr.Cass., 1989-90, 1173, Pas., 1990, I, 1047; Cass. 21 februari 1994, J.T.T., 1994, 206, noot, R.W., 1994-95, 742, Arr.Cass., 1994, 182, Pas., 1994, I, 185; Brussel 12 februari 1992, Pas., 1992, II, 23, J.L.M.B., 1993, 155).

Vermits beide procedures dus minstens gedeeltelijk betrekking hebben op dezelfde feiten, is het risico op tegenstrijdige beslissingen zeer reŽel, zodat beide zaken in het kader van de goede rechtsbedeling dienen te worden samengevoegd.3.1.2.  BEVOEGDHEID C.Q. RECHTSMACHT VAN DE BELGISCHE RECHTBANKEN

3.1.2.1.  Rechtsmacht van de Belgische rechtbanken

Het toepassingsgebied van het EEX-Verdrag is niet afhankelijk van de woonplaats, noch van de nationaliteit van de partijen die in een geding betrokken zijn. Het Verdrag kan steeds worden toegepast op vorderingen die worden gebracht voor een verdragsluitende staat (HEYVAERT, A., Belgisch internationaal privaatrecht. Een inleiding., Gent, Mys & Breesch, 1995, nr. 49 en 104).

De argumentatie van verweerders dat het niet-vermelden van de werkelijke woonplaats van eiser, leidt tot niet-toepasselijkheid van het Verdrag gaat dus niet op.

Het feit dat concluant niet in BelgiŽ woonachtig zou zijn, quod non, heeft geen enkele implicatie op de toepassing van artikel 5.3. EEX-Verdrag: het bewuste artikel stelt enkel als vereiste dat de verweerder zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat, hetgeen in casu het geval is.

Ten overvloede legt concluant hierbij een verklaring voor van Kapitein Matty BALTHAU waarin wordt bevestigd dat concluant werkzaam is binnen de Brigade Antwerpen en sedert minstens 1/1/1998 tot op heden is ingeschreven in de bevolkingsregisters binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.


Vorige
Boven
Volgende