3.2.2.2. De schade en het oorzakelijk verband

* Uit de voorgelegde verklaringen, die trouwens niet alleen afkomstig zijn van 'ondergeschikten' blijkt inderdaad dat concluant door de fouten van verweerster schade heeft geleden. Weliswaar kunnen de betrokkenen geen nuttige verklaring afleggen over de feiten van 29/8/1998, waarvan zij geen getuige zijn, maar wel omtrent de schadelijke gevolgen die zich voornamelijk binnen de Brigade Antwerpen maar ook daarbuiten hebben gemanifesteerd en waar de getuigen werkzaam zijn.

* Verweerster tracht in haar uiteenzetting omtrent het causaal verband de rollen om te draaien en de schade toe te dichten aan het feit dat concluant "precies de twee Noord-Afrikanen heeft gevist", hetgeen niet kan worden bestempeld als een fout, zoals omstandig toegelicht, zodat er per definitie geen sprake kan zijn van enig oorzakelijk verband tussen de schade en een niet-bestaande fout van concluant.

Hetzelfde geldt voor de controle van verweerster die volledig rechtmatig was (hetgeen zelfs wordt beaamd door Majoor SOMERS van de Rijkswacht te Antwerpen) en voor de dagvaarding, feiten die geen onkel onrechtmatig of foutief karakter vertonen.

Een zogenaamde woede-uitbarsting wordt pas nu in conclusies opgeworpen en is voordien nooit sprake geweest. Hiervan wordt trouwens geen enkel bewijs geleverd.

Verweerster schijnt hierbij te vergeten dat er sprake is van een oorzakelijk verband indien de schade zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan, niet zou bestaan.

Welnu, indien zij zich niet onrechtmatig had ingelaten met de controle van de twee Noord-Afrikanen en ter gelegenheid daarvan concluant belachelijk had gemaakt op de trein, indien zij haar relaas niet had gepubliceerd in "De Morgen" - en zich had onthouden van het indienen van een onrechtmatige klacht, was de morele schade voor concluant alleszins miniem geweest.

De verklaring van de heer PHILIP toont meteen aan dat indien verweerster geen smadende en beledigende uitlatingen had gemaakt tijdens de controle, er evenmin aanleiding was geweest voor de grapjes omtrent de benaming


Vorige
Boven
Volgende