Tevens blijkt duidelijk de bedoeling van verweerster om concluant te beledigen hetgeen enkel al dient afgeleid uit de benaming van concluant als "onderdrukt homoseksueel" of "crypto-homo", die duidelijk rechtstreeks aan concluant gericht waren, wegens de wijze waarop de fouille werd uitgevoerd.

Verweerster is dan ook slecht gekomen om thans het bestaan van de constitutieve elementen van het misdrijf smaad te betwisten.

Subsidiair voegt concluant hieraan toe dat de feiten die plaatsvonden op de trein, los van het eventuele strafrechtelijke aspect, een pertinente inbreuk uitmaken op de zorgvuldigheidsverplichting.

Hiertoe is uiteraard niet vereist dat alle constitutieve elementen van het misdrijf voorhanden zijn.


3.2.2.2.2. Lasterlijke aangifte bij de overheid

De tendentieuze opvattingen van een Nederlands hoogleraar strafrecht zijn niet terzake doende en in het geheel niet meer actueel. Ze dateren trouwens van voor de oprichting van het Comité P.

Zeker is wel dat verweerster noch PANOUSSIS hun beweringen voor het Comité P zelfs maar waarschijnlijk kunnen maken. Noch de beweringen aangaande de onrechtmatigheid van hun ophouding, noch de aanklacht betreffende de beweerde slagen die werden toegediend berusten op enige grond van waarheid.

Een handvol gesprokkelde verklaringen die verweerster aan haar dossier toevoegt, kunnen geen enkel nuttig element toevoegen betreffende het al dan niet lasterlijk karakter van de aangifte. De betrokkenen waren immers geen getuige van de beweerde mishandelingen en kunnen gewoonweg niet oordelen of de klacht van verweerster steunt op enige grond van waarheld.

Aangezien deze verklaringen geen enkel ter zake dienend element kunnen aanbrengen, dient ook het bewijsaanbod met getuigen te worden afgewezen.

Voor het overige, onder meer aangaande het kwaadwillig karakter, verwijst concluant naar zijn eerste conclusies.


Vorige
Boven
Volgende