dat zij concluant perfect heeft kunnen identificeren.

Anderzijds had concluant wel gegronde redenen om te vrezen dat verweerster opnieuw de persoonlijke gegevens van concluant openbaar zou maken, hetgeen hem in een zeer kwetsbare positie zou brengen en zelfs een ernstig risico zou meebrengen voor zijn veiligheid. Zoals reeds geschetst, vreest concluant niet onmiddellijk voor een bedreiging van zijn veiligheid door verweerster en PANOUSSIS, dan wel vanuit eventuele malafide derden (criminelen) lastens wie concluant vaststellingen heeft gedaan.

Ten overvloede voegt concluant bij zijn dossier een verklaring van Kapitein Matty BALTHAU die bevestigt dat concluant werkzaam is binnen de Brigade Antwerpen en sedert minstens januari 1998 tot op heden zijn woonplaats heeft binnen, het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (stuk 61).


3.2. TEN GRONDE

3.2.1 VERJARING

Ook hier verwijst concluant integraal naar zijn eerste conclusies.


3.2.2. DE ONRECHTMATIGE DAAD

3.2.2.1. De fouten

3.2.2.1.1. Smaad tegen een drager van het gezag in de uitoefening van de bediening of ter gelegenheid van de uitoefening.

Zoals reeds weersproken was aan verweerster wel degelijk bekend dat concluant op de trein aanwezig was als rijkswachter, hetgeen evenzeer blijkt uit de stukken geciteerd in de eerste conclusies.


Vorige
Boven
Volgende