Verweerster kan zich hierbij niet verschuilen achter het feit dat de site nier is geregistreerd op haar naam. Deze registratie, die eenzijdig is en enkel formeel, doet uiteraard geen afbreuk aan de feitelijke controle die zij erop kan uitoefenen, haar minstens impliciete betrokkenheid en haar verantwoordelijkheid terzake.

Vermits minstens een deel van de vordering steunt op identiek dezelfde feiten en minstens dezelfde achtergrond, is het risico op tegenstrijdige beslissingen reŽel en dienen beide zaken te worden samengevoegd.


3.1.2. DE BEVOEDGHEID C.Q. RECHTSMACHT VAN DE BELGISCHE RECHTBANKEN

3.1.2.1. Rechtsmacht van de Belgische rechtbanken

Onder verwijzing naar zijn eerste conclusies, herhaalt concluant hierbij dat de schade zich exclusief op Belgisch grondgebied heeft voorgedaan, zodat de Belgische rechtbanken rechtsmacht hebben (zie de aangehaalde rechtspraak op p. 14 eerste conclusies).

Ook fouten van verweerster hebben zich voornamelijk op Belgisch grondgebied voorgedaan.

Ten eerste heeft verweerster doelbewust haar artikel laten publiceren in een Belgische krant. Het feit dat zij haar artikel heeft geschreven in Nederland, is hierbij irrelevant aangezien dit schrijven op zich uiteraard geen inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsverplichting is, dan wel de openbaarmaking op haar initiatief van haar lasterlijke uitlatingen op het Belgische grondgebied.

Verweerster kan evenmin betwisten dat de uitlatingen die zij tijdens de controle heeft gedaan opzichtens concluant en diens collega's op Belgisch grondgebied hebben plaatsgevonden. Dit feit is wel degelijk in de dagvaarding vermeld:

"Aangezien hiernagedaagde op 29/8/1998 getuige was van een controle uitgevoerd door de Rijkswacht, onder meer in de persoon van verzoeker;
Dat zijzelf en haar metgezel, de heer PANOUSSIS Zenon, het gedrag van de rijkswachters observeerden en fel bekritiseerden;

Vorige
Boven
Volgende