een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is;
Dat die bepaling niet vereist dat de nieuwe vordering uitsluitend zou berusten op het feit of de handeling die in de dagvaarding wordt aangevoerd;
Dat de rechter over de bij hem aanhangige vordering, zoals zij overeenkomstig de artikelen 807 en 808 van het gerechtelijk wetboek uitgebreid of gewijzigd is, uitspraak moet doen met inachtneming van de feiten die zich in de loop van het geding hebben voorgedaan en een weerslag hebben op hot geschil, zelfs indien de oorspronkelijk vordering, hoewel ontvankelijk, niet gegrond is."
(Cass. 11 mei 1990, Bull., 1990, 1047, Arr.Cass., 1989-90, 1173, Pas., 1990, I, 1047).
De eisuitbreiding steunt in casu op het feit dat na dagvaarding door verweerster en haar vriend PANOUSSIS een website werd geopend onder de naam, www.klotenknijper.com, die niet alleen betrekking heeft op de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de inleidende dagvaarding, maar tevens zoals blijkt uit de inhoud ervan, kaderen in het hetzelfde kwaadwillige opzet om concluant belachelijk te maken en te schaden.

Derhalve is de eisuitbreiding minstens ontvankelijk en toelaatbaar - en zoals hieronder zal blijken tevens gegrond. Vermits de eisuitbreiding conform artikel 807 Ger.W. is geschied, is er per definitie geen sprake van de schending van het recht van verdediging, nu verweerster gelegenheid heeft gehad haar verdediging en argumentatie betreffende de uitgebreide eis in minstens twee conclusies naar voor te brengen.


3. IN RECHTE

3. 1. PRELIMINAIR

3.1.1. DE SAMENVOEGING

Betreffende de samenvoeging verwijst concluant naar zijn uiteenzetting betreffende de toelaatbaarheid van de eisuitbreiding en de verplichting van de rechter om het geschil te beoordelen met inachtneming van alle omstandigheden die zich in de loop van het geding hebben voorgedaan, dus met andere woorden, ook die feiten die plaatsvonden na de dagvaarding en van invloed zijn op onderhavig geschil.


Vorige
Boven
Volgende