Dergelijk gedrag is manifest onrechtmatig en kan zelfs strafrechterlijk gesanctioneerd worden (artikel 276 S.W.)

Verweerster heeft zich niet in te mengen in een controle, noch minder heeft zij het recht te vernemen van de verbalisanten welke de wettelijke gronden zijn van de controle van derden. Meer zelfs: zou concluant de redenen van de controle of het resultaat ervan kenbaar hebben gemaakt aan verweerster of eender welke derde, zou zulks een schending van zijn beroepsgeheim en de privacy van derden uitmaken:

"Het is de personeelsleden verboden zelfs na het beŽindigen van hun ambt, de informatie die van nature of krachtens de voorschriften van de overheden of van hun meerderen een geheim of vertrouwelijk karakter hebben, bekend te maken aan personen die niet gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen.
Dit verbod mag geenszins een belemmering zijn voor de uitoefening van hun rechten van verdediging."
(artikel 24/5 Wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de Rijkswacht).


1.4.

Verweerster ontkent niet dat op het perron voor de voeten van PANOUSSIS een zakje met marihuana is gevallen. Zij zal dan ook moeten nageven dat de vaststellingen van concluant objectief zijn, doordat hij meteen toegeeft niet te hebben gezien dat deze afkomstig waren van PANOUSSIS. Dit is tevens de reden waarom deze zakjes niet het voorwerp waren van een proces-verbaal lastens PANOUSSIS, dan wel lastens onbekenden.

Dat men achteraf deze zakjes niet heeft onderzocht op vingerafdrukken, is niet te wijten aan concluant, maar valt onder verantwoordelijkheid van het parket.

Concluant ziet trouwens niet in waarom het hele verhaal betreffende de zakjes haaks staat op de omstandige inlichtingen die aan PANOUSSIS werden gegeven betreffende de rechtmatigheid van de controle en de fouille, noch minder wat het verband is tussen beide. Vermits verweerster zelf niet in het lokaal aanwezig was, is zij slecht gekomen om feiten te ontkennen waarvan zij geen getuige is.


Vorige
Boven
Volgende