1.2.

Totaal ten onrechte tracht verweerster de objectiviteit en de regelmatigheid van de controle van de twee Noord-Afrikanen in twijfel te trekken en schijnt ze concluant te willen beschuldigen van racisme.

Vooreerst moet duidelijk worden onderstreept dat verweerster zich als buitenstaander niet in te laten heeft met de controle van derden en geenszins geplaatst is om te oordelen over de criteria op grond waarvan de controle wordt uitgevoerd.

Als ervaren rijkswachter met 15 jaar dienst en op grond van zijn verworven bekwaamheden in de afdeling drugs van de Brigade Antwerpen, kon concluant, de criteria perfect in kaart brengen op grond waarvan drugsbezit kan worden vermoed.

De elementen op grond waarvan de controle werd uitgevoerd, zijn inderdaad objectieve gegevens die een rechtmatig vermoeden schepten dat de gecontroleerden drugs onder zich hielden. Het is trouwens niet aan verweerster om hierover te oordelen: zulks zou leiden tot de absurde conclusie dat elke politieman bij het uitoefenen van zijn werk verantwoording moet afleggen tegenover elke buitenstaander, waardoor hun werk onmogelijk zou worden en de privacy van de gecontroleerden onrechtmatig zouden worden geschaad.

Relevant hierbij is tevens dat de controle inderdaad positief is gebleken zoals blijkt uit het PV van vaststellingen dat aan het strafdossier is gevoegd. Indien verweerster blijft betwisten dat er drugs werden gevonden op grond van de vermeende subjectiviteit van het proces-verbaal van vaststelling, had zij in het kader van het strafonderzoek perfect kunnen vragen dat de andere stukken van het strafdossier betreffende de twee gecontroleerden aan het dossier werden toegevoegd.

Concluant heeft immers geen controle over de leiding van het onderzoek, dat werd gevoerd door het Comité onder leiding van het Parket.


Vorige
Boven
Volgende