De schade

Ik heb expliciet bestreden dat eiser enige schade heeft geleden en heb de schadevergoedingen en dwangsommen die hij vordert, aangevochten. Dit moet begrepen worden als een afwijzing van alle verantwoordelijkheid mijnerzijds. Mocht de rechtbank niettemin anders oordelen, dan laat ik het aan de rechtbank over om een gepast bedrag vast te stellen.

Met betrekking tot de schade die de website www.klotenknijper.com veroorzaakt zou hebben, kan ik slechts constateren dat de verklaringen van Kelderman, Philip, Lambreghts en Claeys de website in het geheel niet noemen en slechts spreken over zaken die zich hebben voorgedaan ruim een jaar voordat de site werd geopend. Alleen De Troch noemt de website in zijn verklaring en noemt slechts dat hij door een ander op de site werd geattendeerd (inventaris eiser, bijlagen 53 - 57). Niets in deze verklaringen noch iets in de rest van het door eiser ingebrachte materiaal bewijst of geeft zelfs maar een indicatie dat hij enige schade als gevolg van de website heeft geleden.


De rechtmatigheid van het bewijs

Het komt mij als tamelijk opmerkelijk voor dat zowel het proces-verbaal tegen Karin Spaink en mijzelf wegens smaad en ongewapende weerspannigheid, het proces-verbaal tegen onbekenden wegens wederrechterlijk bezit etc van verdovende middelen, als het proces-verbaal tegen El Battioui en Guettiche stuk voor stuk in het onderzoeksdossier tegen eiser zijn beland, en hem later vrijelijk ter hand zijn gesteld. De brieven waarin de procureur eiser machtiging verleent om inzage en afschriften te nemen geven op generlei wijze aan dat zijn dossier El Battiouis, Guettiches of mijn eigen proces-verbaal bevat. Ik betwist nog altijd dat eiser op de geŽigende weg aan deze stukken is gekomen.

Inderdaad is het, zoals eiser stelt, aan de rechtbank en niet aan verweerder om de relevantie en de bewijskracht van de stukken te beoordelen. Verweerder heeft echter wel het recht om te stellen dat eisers inventaris veelal irrelevant en rommelig is. Na een nieuw en onsamenhangend pakket bewijsmateriaal van eiser te hebben mogen ontvangen, herhaal ik die opmerking met nadruk.


De dwangsom

Onafhankelijk van eisers argumenten is een dwangsomconstructie die eiser zelfs maar theoretisch in staat stelt om raadplegingen van de website te veroorzaken en zichzelf op die manier te verrijken, in strijd met ieder rechtsprincipe en druist die in tegen het algemeen rechtsgevoel.

Eiser beweert dat ik "niet van plan [ben] om gevolg te geven aan welkdanige beslissing van de rechterlijke macht dan ook". Hij legt mij daarmee woorden in de mond die ik nimmer heb gebruikt. De situatie is als volgt:


Vorige
Boven
Volgende