Deze omstandigheid maakt het noodzakelijk dat eiser de principes toelicht die hij wenst toe te passen. Ófwel eiser meent dat de vermeende schade die de website hem toebrengt plaatsvindt in het oog van het publiek, i.e. dat zijn eer en goede naam worden geschaad elke keer dat iemand van het publiek de website bezoekt. In dat geval vindt de beweerde schade overwegend in Nederland plaats en dient de zaak, gegeven de keus van forum, voor een Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt. Ófwel eiser meent dat de beweerde schade plaatsvindt door de rechtstreekse consequenties die een en ander voor hem heeft, i.e. door de spot en minachting waaraan hij beweerdelijk wordt onderworpen door mensen die hem persoonlijk kennen. Maar in dat geval kan de openbaarmaking van zijn naam op de website hem amper nog schade berokkenen, tenzij aan zijn trots. Immers, deze mensen hadden hem reeds geïdentificeerd, zoals blijkt uit het door eiser ingebrachte materiaal (inventaris eiser, bijlagen 53 - 57). Deze schade werd toegebracht lang voordat ik mijn website opende en zelfs voordat Karin Spainks artikel in De Morgen verscheen. De schade werd blijkens de overlegde verklaringen veroorzaakt doordat hetzij eiser zelf, hetzij zijn ondergeschikte Babeliowsky het verhaal verspreidde dat eiser een onderdrukte homoseksueel zou zijn genoemd; de conversatie in de trein is immers alleen eiser en Babeliowsky ter ore gekomen.

Met andere woorden: hetzij wordt de beweerde schade voornamelijk veroorzaakt in Nederland, in welk geval de Belgische rechtbank geen jurisdictie in de zaak hoort te nemen, hetzij heeft de website geen meerdere schade berokkend boven de (eventuele) schade die al had plaatsgevonden, in welk geval eisers vorderingen afgewezen dienen te worden.

Eisers argumentatie over de kwestie van locus (pp. 18 - 19) is een niets dan verzameling sofismen. Met een dergelijke logica zou elk krantenartikel met buitenlands nieuws onder de jurisdictie vallen van het land vanwaar dat nieuws komt. Ik wil het hier laten bij de opmerking dat, terwijl eiser beweert dat "de inhoud van de internetsite maar één doel voor ogen [heeft], m.n. concluant belachelijk te maken…", het meeste materiaal op de site door eisers eigen raadsvrouw is geschreven of door eiser zelf bij de rechtbank is ingeleverd.


De "onrechtmatige daad"

Overeenkomstig met wat ik eerder heb verklaard zal ik geen gedetailleerde verdediging op materieel niveau voeren. Het navolgende is slechts een kort commentaar op eisers beweringen.

Behalve mijn inleiding bevat de website www.klotenknijper.com uitsluitend juridische documenten die betrekking hebben op de zaken die eiser heeft aangespannen tegen Karin Spaink en mijzelf. Voor zover de vereiste objectiviteit niet al voldoende is gewaarborgd door het feit dat de gepubliceerde documenten slechts de feitelijke gang van beide rechtszaken weerspiegelen, wordt die objectiviteit gewaarborgd doordat de meeste van deze documenten de opvatting van eiser over de kwestie verwoorden. Weliswaar ben ik over het algemeen laat met het invoeren van nieuwe documenten, maar dat is vooral te wijten aan de hoeveelheid werk die


Vorige
Boven
Volgende