Met betrekking tot eisers argumentatie (pagina 12 e.v.) over de toepassing van EEX 5.3 wil ik verwijzen naar mijn eerdere verweer, onder toevoeging van het volgende.

Eiser beweert: "het plegen van een onrechtmatig daad schept in hoofde van verweerder een verplichting om over te gaan tot betaling van een schadevergoeding, die volgens het Belgische recht een draagbare schuld is en dus in BelgiŽ moet worden betaald". In de eerste plaats is dit argument circulair: de vraag of een onrechtmatige daad in BelgiŽ heeft plaatsgevonden, kan niet worden beantwoord op grond van het feit dat, indien er een onrechtmatige daad in BelgiŽ heeft plaatsgevonden, schadevergoeding in BelgiŽ betaald dient te worden. In de tweede plaats zou eiser, indien hem schadevergoeding wordt toegekend, zich opnieuw op de EEX moeten beroepen, doch nu in omgekeerde richting: namelijk om in Nederland te innen, aangezien ik geen eigendommen bezit in BelgiŽ. De noodzaak om zich twee maal en in tegengestelde richtingen op de EEX te beroepen is op zichzelf al een argument tegen de toepassing ervan in deze.

Eiser vervolgt daarna met een discussie over mijn kwaadwillige intenties en zoekt daarbij steun in de Amerikaanse wetgeving. Aangezien eiser vooralsnog heeft nagelaten te bewijzen dat de website hem schade doet lijden, ťn aangezien de Amerikaanse wet in deze zaak nogal irrelevant is, laat ik dit deel van zijn betoog zonder commentaar.

Anderzijds lijkt eiser gelijk te hebben in zijn bewering dat het Hof van Assisen niet de geŽigende Belgische rechtbank is. Dientengevolge laat ik dit bezwaar vallen.


Toepasselijk recht

Eiser verwijt mij dat ik geen enkel bewijs aanlever over de nationaliteit en de locatie van de server, over de landen waar de website bereikbaar is noch over de locatie van de doelgroep. Ik merk op dat in kwesties van forum en met betrekking tot loci delicti de bewijslast bij eiser ligt: eiser dient de jurisdictie van de rechtbank waar hij zijn vordering indient te bewijzen, niet andersom. Niettemin wil ik proberen eiser voor zover mogelijk behulpzaam te zijn. Bijlagen 2 t/m 6 geven een gedetailleerd overzicht van het verkeer op www.klotenknijper.com en de oorsprong daarvan. In het bijzonder de sectie "usage by country" op pagina 7 of 8 van elk van die bijlagen is illustratief. Sinds de opening van de website is de verhouding tussen het aantal raadplegingen vanuit Nederland en vanuit BelgiŽ als volgt, weergegeven in procenten van het totaal:

Nederland BelgiŽ Overig
November 1999 45% 29% 26%
December 1999 44% 28% 28%
Januari 2000 46% 14% 40%
Februari 2000 51% 14% 35%
Maart 2000 (t/m de 13e) 54% 10% 36%


Uit bovenstaande tabel blijkt overduidelijk dat de meeste bezoekers van de website uit Nederland komen en dat Belgische bezoekers een voortdurend kleiner wordende minderheid vormen.


Vorige
Boven
Volgende