Eiser wil concluante noch min noch meer een volledig en definitief publicatieverbod opleggen. Een ander woord dan preventieve censuur bestaat hiervoor niet.

Concluante behoudt zich het recht voor i.v.m. deze verstrekkende eisen nader omstandig te besluiten.


"PRELIMINAIR": SAMENVOEGING

Eens te meer vermeldt eiser niet het artikel waarop hij zich steunt.

De samenvoeging wordt geregeld door art; 30 Ger.Wb.

Rechtsvorderingen "kunnen als samenhangende zaken worden behandeld, wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, ten einde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht."

Eiser hoedt er zich wel voor de "samenhang" te bewijzen. Nochtans zijn de respectievelijke dagvaardingen totaal verschillend. De dagvaarding tegen Panoussis is expliciet gesteund op een "feit" dat zich voorgedaan heeft NADAT dagvaarding was uitgebracht tegen concluante, nl. het "feit" dat Zenon Panoussis een website heeft geopend die gewijd is aan de procedure lastens concluante.

De dagvaarding tegen concluante daarentegen betreft énkel feiten voor dagvaarding. Dat eiser thans –op ontoelaatbare wijze (zie boven)- poogt in conclusies zijn vordering uit te breiden met een kloon van de dagvaarding tegen Zenon Panoussis, maakt de vorderingen nog niet "samenhangend". Het zal wel niet toevallig zijn, dat eiser in conclusies eerst zijn vordering "uitbreidt" om ze vlak daarop als "samenhangend" te kunnen voorstellen. Dit trucje om twee essentieel verschillende dagvaardingen op elkaar te doen lijken, is te doorzichtig.


RECHTSMACHT VAN DE BELGISCHE RECHTBANKEN

Onbevoegdheid van de Belgische rechter

Concluante verwijst in dit verband naar haar eerste besluiten.

Opmerkelijk is dat eiser stelt dat "minstens één van de fouten zich op Belgisch grondgebied heeft voorgedaan (blz. 13 conclusie van eiser)."

Eiser preciseert niet deze éne fout. Maar het kan énkel maar gaan om de beweerde "smaad" die concluante thans in de conclusie van eiser in de schoenen wordt geschoven.

Dit is een NIEUWE grond, die niet aanwezig is in de dagvaarding. Concluante werd niet gedagvaard wegens haar uitlatingen in de trein. Concluante werd gedagvaard omdat zij –alles vanuit Nederland- artikels stuurde naar de pers en een klacht indiende bij Comité P.

Overigens werd lastens conclunate zélfs geen PV wegens "smaad" opgesteld. Het zich in het dossier bevindende PV wegens "smaad" is opgesteld tegen Panoussis, met vermelding van concluante als "getuige".


Vorige
Boven
Volgende