De werkelijkheid is dat concluante en haar vriend helemaal aan de andere kant van de coupé zaten –met zeker acht mogelijk zelfs tien banken tussen de jongens en henzelf- en concluante en haar vriend daar op zachte toon met elkaar spraken. Eiser kan concluante toen niet hebben gehoord.

In de uitstapruimte was het trouwens volstrekt niet nodig om "luidruchtig" te becommentarieren of "toe te roepen". De uitstapruimte is immers een 2,5 op 2,5 meter. Concluante en haar vriend spraken op normale conversatietoon tegen elkaar.

Concluante heeft de stellige indruk dat in elke nieuwe versie van eiser zijzelf en haar virend harder en luidruchtiger spreken. De verklaring daarvoor is, dat uit de dagvaarding duidelijk blijkt dat concluante en haar vriend op het perron werden aangehouden niet wegens beweerde "smaad", maar wél vanwege hun uitlatingen tegenover elkaar.

Volledigheidshalve -maar toch niet onbelangrijk- wenst concluante de aandacht te vestigen op het feit dat het verhaal varieert over wat de twee gecontroleerde jongemannen nu werkelijk bij zich hadden. Concluante is formeel dat zij en haar vriend eiser niets hebben zien vinden. Eiser beweert dat er 2,6 gram marihuana gevonden was, terwijl woordvoerster Leen Nuyts van het Antwerps Parket eerder aan de pers verklaarde, dat "er een kleine hoeveelheid heroïne op de jongens was gevonden" (zie stuk 8 van het geïnventorieerd bundel van eiser: artikel in de Standaard van 04 september 1998).

Op geen enkel ogenblik is aan concluante of haar vriend gevraagd hun mond te houden, zich te verwijderen of afstand te nemen. Concluante heeft op dit feit al de aandacht gevestigd in haar klacht aan het Comité P. (zie stuk 36 van het geïnventorieerd bundel van eiser):

"Opmerkelijk is dat geen van de twee rijkswachters die bij ons arrest waren betrokken, ons voor dat arrest heeft gemaand dat wij iets dienden te doen of te laten aangezien ons gedrag de orde zou verstoren, noch is ons verteld dat als wij volharden in wat wij deden dit in arrest zou uitmonden."
In tegenstelling tot wat eiser in conclusie beweert hebben hij en/of zijn collega ook niets aan concluante en haar vriend gezegd i.v.m. de wettelijke grondslag van de fouillering van de twee jongeren.

Eens te meer merkt concluante hierbij op dat een "bewijs" dat eiser zichzelf verschaft door zelf PV op te stellen te zijner verdediging juridisch waardeloos is.

Concluante tilt zwaar aan de hele atmosfeerschepping rond de "zakjes" die "plots" voor de voeten van Panoussis vielen. Eén en ander dient duidelijk om Panoussis en onrechtsreeks concluante in een kwaad daglicht te stellen en de aanhouding zowel van concluante als van Panoussis te legitimeren. Concluante vermoedt dat ofwel een andere treinreiziger, ofwel een collega van eiser deze zakjes voor hen op het perron heeft laten vallen. Waarom werden die zakjes nooit getest op vingerafdrukken ? Toch een cruciaal punt als die zakjes de link moeten leggen met een drugdelict! In het PV dat eiser hierrond heeft opgesteld heet het dat "Aangezien er nog andere personen in de onmiddellijke nabijheid van het koppel wandelen het ons onmogelijk is met zekerheid vast te stellen dat deze zakjes door Panoussis werden weggeworpen., wat hijzelf dan ook formeel ontkent. Het is echter wel zo dat deze andere personen qua houding en voorkomen niet verdacht lijken." I.v.m. deze zakjes wordt dan ook PV opgesteld lastens "onbekenden". Panoussis is trouwens nooit ondervraagd i.v.m. deze zakjes, hoewel hij dus "verdacht" zo zijn geweest qua "houding en voorkomen"??


Vorige
Boven
Volgende