Het procesverbaal desbetreffend is opgesteld door eiser zelf.

Volgens het proces-verbaal zijn deze "objectieve gegevens" : "houding, voorkomen en nationaliteit" van twee Noordafrikaanse jongeren.


Terzijde merkt concluante in dit verband op :

Buiten nationaliteit zijn deze gegevens naar de bescheiden mening van concluante niet objectief en als de nationaliteit het enige objectieve gegeven is dat een controle verantwoordt, lijkt deze controle eerder subjectief en zelfs bevooroordeeld.

Het is uiteraard uitermate delicaat wanneer een politieambtenaar in een rechtszaak waarin hij persoonlijk betrokken is, zoals in casu de zaak die eiser aanhangig heeft gemaakt tegen conluante, gebruik maakt van door hemzelf opgestelde proces-verbalen.

In de conclusie van eiser (p. 23) heet het nu, dat "de gecontroleerde personen zich bevonden op de internationale trein komende uit Nederland, zeer jong waren, Franstalig en nog dezelfde dag vanuit Frankrijk naar Nederland gereisd en na enkele uren reeds op de terugweg en niet in het bezit van bagage".

Naar de mening van concluante is de aanwezigheid van "jonge, Franstalige personen zonder bagage" op de internationale treinen van en en naar Amsterdam zeker geen zeldzaamheid en als dat "objectieve gegevens" zijn, dan moet men ervan uitgaan dat die zich allemaal "schuldig maken aan inbreuken op de drugwetgeving" en verklaart men niet, waarom precies twee Noordafrikaanse jongeren moesten uitgepikt worden voor controle.

Zulks lijkt eerder op het "délit de sale gueule" waartegen de Belgische Liga voor de mensenrechten waarschuwt in een cursus die zij speciaal geschreven heeft voor politieambtenaren:

"Délit de sale gueule: Vous ne pouvez pas effectuer des contrôles systématiques sur des personnes pour la simple raison que leur allure diffère de la normale."

(uit: De la loi de la jungle à la jungle des lois, Précis explicatif et illustratif des législations nationales et internationales en matière de droits humains liée à la fonction de police, réalisé par la Ligue des Droits de l'homme pour le ministère de l'intérieur, septembre 1996)

In de dagvaarding wordt concluante en haar vriend het verwijt gemaakt, dat zij het gedrag van de rijkswachters "observeerden en fel bekritiseerden"'.

Het is niet verboden het gedrag van rijkswachters "te observeren" en "fel te bekritiseren". Concluante en haar vriend spraken in het Engels tegen elkaar.

Opmerkelijk is dat eiser zijn versie steeds wijzigt. Eerder (zie proces-verbaal) beweerde eiser dat concluante en haar vriend pas in de uitstapruimte "openlijke en luidruchtig de controle bekritiseerden "; in conclusie van eiser (blz. 2) heet het dat concluante en haar vriend al "observeerden en kritiseerden" in de coupé zélf en eiser daarom de jongens naar de uitstapruimte bracht "om hun eerbaarheid niet te krenken".


Vorige
Boven
Volgende