3.2.4.    DE DWANGSOM

De dwangsom heeft precies als doel de naleving van een rechterlijke beslissing te garanderen en is in het geval van concluant geenszins bedoeld om zich "onrechtmatig te verrijken", maar is bedoeld als drukkingsmiddel en niet als schadeloosstelling (BALLON, G.L., Dwangsom, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1980, nr.55,p. 23).

De hoogte van de dwangsom moet in casu trouwens worden beoordeeld in functie van de houding van verweerder die, zoals hij zelf schrijft, niet van plan is gevolg te geven aan welkdanige beslissing van de rechterlijke macht dan ook.

Wanneer verweerder de veroordeling zou respecteren, is er trouwens geen dwangsom verschuldigd (BALLON, G.L., Dwangsom, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1980, nr. 55).

De argumentatie in verband met de 'mirror-sites" is trouwens irrelevant, aangezien verweerder dit zelf in de hand heeft gewerkt (cfr. supra) en bovendien waarschijnlijk op de hoogte is van de bestaande URL's.


BEHAGE HET DE RECHTBANK,

De vordering ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond te verklaren;

Te zeggen recht dat onderhavige zaak dient samengevoegd met de procedure thans hangende voor de rechtbank van eerste aanleg, gekend onder A.R. 99/6039/A tussen enerzijds concluant als eisende partij en anderzijds SPAINK Karin als verwerende partij;

Dienvolgens verweerder te veroordelen tot betaling aan concluant van een schadevergoeding gelijk aan 100.000,-Bef, te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten;


Vorige
Boven
Volgende