maar dan in het kader van een opsporingsonderzoek onder leiding van het parket (stuk 1). Een opsporingsonderzoek dat inmiddels wel degelijk werd geseponeerd (stuk 50 en 50bis).

Dergelijk misbruik van recht kan enkel op passende wijze worden gesanctioneerd enerzijds door het opleggen van een schadevergoeding, voor de reeds geleden schade en anderzijds door het opleggen van een verbod om deze stukken nog langer te misbruiken.

Evenmin kan verweerder zonder meer overgaan tot publicatie van de dagvaarding, waarvan hij voorhoudt dat het een publiek stuk is. Ten eerste is verweerder zelf geen betrokken partij in de dagvaarding en kunnen processtukken, zoals bvb. vonnissen enkel gepubliceerd worden met in acht name van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hetgeen impliceert dat hetzij de namen worden verwijderd, hetzij de mits instemming met de publicatie van alle in het geding betrokken partijen (Voorz. Antwerpen, 9/11/1999, inzake A.R.K. 99/565/C, onuitgeg., stuk 60).

Volgens de principes die worden toegelicht in de ELRO-richtlijn, dienen trouwens alle gegevens betreffende natuurlijke personen, die genoemd worden in rechterlijke uitspraken die worden gepubliceerd op het internet, te worden geanonimiseerd (stuk 59). Hetzelfde principe dient eveneens te worden doorgetrokken naar publicatie van dagvaardingen en andere procedurestukken. Hoewel deze richtlijn strikt juridisch niet op verweerder van toepassing is, schetst ze wel de etiquette van het internet en het belang van de bescherming van de persoonsgegevens op het net.

Uit het ganse opzet en de toonaard van de publicatie op de bewuste site, de naam ervan, alsook de context waarin alle aanwezige documenten erop worden geplaatst, is duidelijk lasterlijk en zelfs uitdrukkelijk bedoeld om concluant te schaden, zoals verweerder niet alleen in zijn conclusies vermeld, maar ook in zijn e-mail aan de raadsman van concluant:

"However I am convinced that a lawsuit against me will increase the visibility of the site, which perfectly serves the purpose of it" (stuk 45).
en uit de flagrant arrogante wijze waarop verweerder zich onaantastbaar en boven elke wet verheven acht:


Vorige
Boven
Volgende