forum van de eisende partij, aangezien de schade van de doelbewuste inbreuk daar gevoeld werd (California Software Inc. v. Reliabilty Research Inc., geciteerd in DEPOORTER, B.W.F., "Het internationaal privaatrechtelijk probleem op internet: bevoegde rechter", in DEPOORTER, B.W.F., DE VULDER, K., SCHRANS, G. en VERGOTTE, M. (ed.), Telecom en internet, Gent, Mys & Breesch, 1999, 404), hetgeen eveneens werd toegepast door de Belgische rechter (Voorzitter Rb.Kh. Brussel 11 juni 1997, Computerrecht, 1997, 229-331 ook gekend als de 'Tractebel-zaak').

Ook de hele uiteenzetting van verweerder i.v.m. het in gedrang komen van de vrijheid van meningsuiting die hij als Nederlands Staatsburger zou genieten, is irrelevant, aangezien het EEX-Verdrag niet het toepasselijke recht aanduidt, maar enkel handelt over de bevoegdheid.

Uit het voorgaande volgt dat de Belgische rechtbanken rechtsmacht hebben en de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, waar minstens de schade zich heeft voorgedaan, bevoegd zijn.


3.1.1.2.    Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg

In de aanhef van zijn conclusie duidt verweerder als bevoegde rechtbank het Hof van Assisen aan als bevoegde rechtbank, omdat de feiten die aan de grondslag van de vordering liggen betrekking zouden hebben op een drukpersmisdrijf. Los van de vraag of de publicatie van een lasterlijke meningsuiting die gebeurt via het internet kan worden beschouwd als een drukpersmisdrijf, quod non, is deze stelling volledig absurd.

Het hoeft geen betoog dat het Hof van Assisen enkel bevoegd is voor het beoordelen van de strafvordering, terwijl in casu concluant enkel een burgerlijke vordering instelt. De burgerlijke partij van een misdrijf heeft de keuze zijn vordering voor de burgerlijke rechter dan wel voor de strafrechter te brengen (artikel 4 V.T. Sv.).

Artikel 150 G.W. doet bovendien geen afbreuk aan de bevoegdheidsregels inzake de burgerlijke vordering, zodat de burgerlijke rechtbanken bevoegd zijn voor de burgerlijke vordering die voortvloeit uit een met drukpers gepleegde onrechtmatige daad (Cass. 24 januari 1963, Pas., 1964, I, 110).

Zulks wordt trouwens bevestigd door de rechtspraak van de voorbije jaren:


Vorige
Boven
Volgende