internet op de nieuwsgroepen verzocht om de dagvaarding naar het Frans te vertalen (stuk 25 "Wie kan een dagvaarding naar het Frans vertalen ?").

Concluant heeft zijn vordering in de procedure lastens mevr. SPAINK ook op deze nieuwe feiten die zich na dagvaarding hebben voorgedaan, gebaseerd.

Duidelijk is dat de fouten van zowel verweerster als PANOUSSIS zich vereenzelvigen o.m. doordat ze met hetzelfde oogmerk zijn gepleegd. In die omstandigheden is er sprake van samenhang, zodat beide vorderingen dienen te worden samengevoegd, teneinde tegenstrijdige uitspraken te vermijden.


3.1.2.    BEVOEGDHEID C.Q. RECHTSMACHT VAN DE BELGISCHE RECHTBANKEN

3.1.2.1.  Rechtsmacht van de Belgische rechtbanken

Hoewel de interne regels van het Gerechtelijk wetboek in casu niet van toepassing zijn, aangezien deze werden vervangen door de bepalingen van het EEX-Verdrag (zie o.m. VAN HECKE, G. en LENAERTS, K., Internationaal privaatrecht, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1989, nr. 54), gaat concluant hier kort in op de argumentatie van verweerder betreffende deze regels.

Conform artikel 635 Ger.W. kunnen vreemdelingen voor de Belgische rechtbanken worden gedagvaard o.m. wanneer de verbintenis die aan de eis ten gronde ligt in BelgiŽ is ontstaan, is uitgevoerd of moet uitgevoerd worden, zulks ongeacht de woon- of verblijplaats van de eisende partij (cfr. art. 638 Ger.W.).

De vordering die concluant lastens verweerder instelt, is gesteund op de onrechtmatige daad omwille van de lasterlijke en eerrovende publicaties die verweerders op het internet publiceerde [sic].

Het plegen van een onrechtmatige daad schept in hoofde van verweerder een verplichting om over te gaan tot betaling van een schadevergoeding, die volgens het Belgische recht een draagbare schuld is en dus in BelgiŽ moet worden betaald (cfr. art. 1247 B.W.). Bovendien heeft ook de concrete schade die concluant lijdt zich eveneens in BelgiŽ voorgedaan, waar concluant is ingeschreven in de bevolkingsregisters en tevens werkzaam is.


Vorige
Boven
Volgende