2.    VORDERING

Conform de inleidende dagvaarding vordert concluant de veroordeling van verweerder tot betaling aan concluant van een bedrag van 100.000,-Bef uit hoofde van morele schade en 1,-Bef provisioneel uit hoofde van materiŽle schade, te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten.

Tevens vordert hij de veroordeling van verweerder tot verwijdering van de betrokken internetsite binnen een termijn van 24 h na betekening van het tussen te komen vonnis op straffe van een dwangsom ten belope van 50.000,-Bef per dag en per internetconsultatie.

Daarnaast vordert concluant dat aan verweerder het verbod wordt opgelegd tot verdere publicatie via welkdanig communicatiemiddel dan ook van lasterlijke commentaren en processtukken die op onderhavige procedure, hetzij op de procedure tussen eiser en mevrouw SPAINK rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op straffe van een dwangsom ten belope van 100.000,-Bef per publicatie.

Tenslotte vordert hij de veroordeling van verweerder tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.


3.    IN RECHTE

3.1.    PRELIMINAIR

3.1.1.    DE SAMENVOEGING

De aanleiding van onderhavige procedure is de opening van een internetsite www.klotenknijper.com waarop o.m. de dagvaarding werd gepubliceerd die concluant had uitgebracht lastens mevr. SPAINK, procedure die eveneens werd ingeleid voor de 10B-kamer van de rechtbank van eerste aanleg op 13/12/1999, aldaar gekend onder A.R.99/6039/A.

Uit de stukken van het dossier, alsook uit kwestieuze website blijkt duidelijk dat mevr. SPAINK zo ze al niet de initiatiefneemster is, haar medewerking aan deze site heeft verleend. Niet alleen stelde ze de dagvaarding en de kopie van het proces-verbaal van verhoor ter beschikking, zij was het ook die via het


Vorige
Boven
Volgende