Nochtans, is de pers, zoals eenieder, gehouden door de algemene verplichting van voorzichtigheid. Het is aan niemand toegelaten op lichtzinnige wijze handelingen te stellen waarvan men weet dat of moet weten dat zij voor derden schadelijk kunnen zijn (Gent 20 mei 1974, T.B.H., 1975, 105).

Bovendien berusten de beledigende uitlatingen van verweerster, zoals is gebleken, op onjuist feitenmateriaal, een onjuiste beoordeling van de feiten en een hierop gebaseerd waardeoordeel ("Precies dit kleinzielige gedrag, de zelfvoldaanheid, het gemak waarmee ze hun bevoegdheden overtreden, zichzelf onaantastbaar achten, de verachting waarmee ze de wet schenden en zich vergrijpen aan de twee Marokkanen, maakten de zaak-Dutroux mogelijk." - stuk 2), hetgeen de rechtbank reeds eerder kwalificeerde als een privaatrechtelijk sanctioneerbare fout (Rb. Brussel 28 maart 1975, R.W., 1974-75, 2286).

Trouwens, zelfs indien de door verweerster aangehaalde feiten enige grond van waarheid zouden bevatten - quod certe non - dan nog maakt de louter subjectieve en volkomen beledigende omschrijving ervan, die verweerster aan de feiten toeschrijft, een misdrijf uit (Brussel 29 oktober 1987, Pas., 1987, II, 52).

Op te merken valt dat het ten laste leggen van een welbepaald feit dat van aard is de eer en waardigheid van die persoon strafbaar is, zelfs als deze beweringen onder bedekte bewoordingen worden uitgedrukt door verdachtmakingen of in een interview (Gent 29 januari 1930, Pas., 1931, II, 11; Cass.5. 29 maart 1978, Rev.Sc.Crim., 1979, 95; Gent 11 mei 1978, R.W., 1978-79, 46).

Niet alleen sprak verweerster de pers aan voor het uitvechten van een persoonlijk conflict, bovendien vond verweerster het nog nodig de hele persmap, inclusief haar smadende artikel "Te gast in Vlaanderen" wereldkundig te maken via het internet (zie o.m. stukken 11 t.e.m. 13).

Ook na de dagvaarding heeft verweerster niet nagelaten om haar smadende commentaren te verspreiden, zij het ditmaal door, in samenwerking met haar vriend PANOUSSIS, de procedurestukken met een begeleidende commentaar te publiceren op een internetsite, die nota bene speciaal hiertoe geopend werd (www.klotenknijper.com).

Niettegenstaande PANOUSSIS wil laten uitschijnen dat hij de enige verantwoordelijke is voor de site, blijkt maar al te zeer dat verweerster baar bereidwillige medewerking hieraan heeft verleend. Zo bvb. heeft zij de dagvaarding en een kopie van haar proces-verbaal van verhoor ter


Vorige
Boven
Volgende