Aangezien er echter nog andere personen in de onmiddellijke nabijheid van het koppel wandelen, is het ons onmogelijk met zekerheid vast te stellen dat deze zakjes door PANOUSSIS werden weggeworpen. Het is echter wel zo dat; deze andere personen qua houding en voorkomen niet verdacht lijken" (stuk 1 - p. 70).
Hieruit blijkt eens te meer de objectiviteit en rechtschapenheid van concluant. Mocht hij ooit de intentie hebben gehad PANOUSSIS onrechtmatig te arresteren c.q. te schaden - quod non - zou hij dit voorval hiertoe perfect hebben kunnen aangrijpen, wat hij niet deed.

De controle van zowel verweerster als PANOUSSIS steunde op objectieve en logische criteria, zoals voorzien in art. 34 par. 1 Wet op het Politieambt:

"Zij kunnen eveneens de identiteit controleren van ieder persoon indien zij, op grond van zijn gedragingen, materiŽle aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats, redelijke gronden hebben om te denken dat hij wordt opgespoord, dat hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren of heeft verstoord".
Overeenkomstig artikel 28 par. 2 Wet op het Politieambt kon concluant in zijn hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, op basis van de concrete situatie dan ook PANOUSSIS rechtmatig ophouden en aan een gerechtelijke fouille onderwerpen.

Zoals reeds in het feitenrelaas uitvoerig uiteengezet werd, werd PANOUSSIS tijdens de gehele duur van de controle omstandig en uitvoerig ingelicht over de motieven, de wettelijke grondslag en de rechtmatigheid van de controle, waarbij hem tot vervelens toe de toepasselijke wetsartikelen ter kennis werden gebracht en uiteindelijk zelfs ter inzage werden voorgelegd (stuk 1 - p. 71, 72 en 73).

Er was dus geen enkele aanleiding in hoofde van PANOUSSIS, noch in hoofde van verweerster, om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de controle. Evenmin kunnen zij enig concreet gegeven aanduiden, waarom zij de controle als onrechtmatig zouden hebben aangevoeld.

Ook de aangifte aangaande de beweerde "mishandelingen en slagen" van PANOUSSIS is op geen enkele wijze gesteund op enig concreet feit.


Vorige
Boven
Volgende