Vermits minstens ťťn van deze fouten zich op Belgisch grondgebied afspeelden, hebben de Belgische rechtbanken rechtsmacht.

Het plegen van een onrechtmatige daad schept in hoofde van verweerster een verplichting tot betaling van een schadevergoeding, die volgens het Belgisch recht een draagbare schuld is en dus in BelgiŽ moet worden betaald (cfr. art. 1247 B.W.).

Ook de schade die concluant heeft geleden, heeft zich voornamelijk voorgedaan in de brigade waar hij is tewerkgesteld, met name de rijkswachtbrigade te ANTWERPEN.

Het is verweerster niet onbekend dat concluant werkzaam is in de rijkswachtbrigade ANTWERPEN waar, zoals blijkt uit de stukken en de dagvaarding, zich de voornaamste schade heeft voorgedaan. Bovendien kan niet worden betwist dat concluant in BelgiŽ woonachtig is: als ambtenaar en meer in het bijzonder als rijkswachter is hij hiertoe zelfs wettelijk verplicht (stuk 51).

Concluant verwijst hierbij eveneens naar de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie volgens dewelke "de plaats van de onrechtmatige daad" eveneens de plaats is waar de schade zich heeft voorgedaan (zie de hieronder geciteerde rechtspraak).

Om evidente redenen van vermijding van publiciteit en in het licht van de vrijwaring van zijn eigen veiligheid en privacy. wetende dat verweerster mogelijkerwijze zou overgaan tot publicatie van zijn persoonlijke gegevens, maakte concluant zijn werkelijke woonplaats niet bekend maar opteerde hij voor een woonstkeuze op het kantoor van zijn raadsman.

Zijn achterdocht is trouwens niet onterecht geweest, aangezien de vriend van verweerster, de heer PANOUSSIS, achteraf een website heeft gewijd aan het hele dispuut, waarop onder diverse vormen de tekst van de dagvaarding integraal wordt gepubliceerd, inclusief de naam van concluant.

Bijgevolg is de bepaling van Art. 636 Ger.W. niet van toepassing ('in de gevallen waarin artikel 635 niet voorziet") en kan verweerster de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken op grond hiervan niet afwijzen. Bovendien bewijst verweerster niet dat Belgen een gelijkaardige exceptie kunnen inroepen voor de Nederlandse rechtbanken, nochtans een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van artikel 636 Ger.W.


Vorige
Boven
Volgende