De plaats van handeling

Het merendeel van dit aspect van de zaak is uitvoerig besproken in de vorige paragraaf. Wat daar nog aan toegevoegd dient te worden is dat eiser, in strijd met zowel de Belgische nationale wetgeving (art. 43 GerWb en art. 702 GerWb) als de impliciete vereisten voor de toepassing van artikel 5 EEX, zijn woonplaats niet heeft vermeld.

Zelfs indien de rechtbank zou oordelen dat artikel 5.3 EEX zonder meer van toepassing is in deze zaak, is de bevoegdheid van deze rechtbank rechtsreeks afhankelijk van de woonplaats van eiser. Dientengevolge is domicilie kiezen bij zijn advocaat geen adequaat alternatief voor het vermelden van zijn eigen adres. Immers, ten eerste is een bewijs van inschrijving in BelgiŽ vereist vooraleer de toepassing van artikel 5.3 EEX ter sprake kan komen. Ten tweede dient eiser, zelfs al is hij ingezetene van BelgiŽ, nog altijd aan te tonen dat hij ingezetene van Antwerpen is; mocht dat laatste niet het geval zijn, dan zou een andere Belgische rechtbank het geŽigende forum kunnen zijn (maar zie ook de volgende paragraaf). Het is evident dat eiser, door bovengenoemde regels te schenden, mij berooft van een mogelijk formeel verweer dat zijn hele zaak tegen mij niet ontvankelijk zou maken. De dagvaarding dient derhalve nietig verklaard te worden.


Jurisdictie binnen BelgiŽ

Mocht de rechtbank van mening zijn dat deze zaak desalniettemin binnen de jurisdictie van Belgische rechtbanken valt, dan nog blijft het een zaak van persvrijheid, die, volgens artikel 150 van de Belgische grondwet zoals geÔnterpreteerd door het Hof van Beroep te Brussel 07.06.1991 (Revue de droit pťnal 1992, p 131 e v), eveneens van toepassing is op andere media. Derhalve kan deze zaak uitsluitend door het Hof van Assisen behandeld worden.


De kwestie van onrechtmatige handeling en schade, bezien vanuit inhoudelijk standpunt

Als gevolg van mijn eigen opstelling inzake het punt van jurisdictie, ben ik niet langer in de positie een geŽigende inhoudelijke verdediging te voeren. Ik zal mijzelf daarom beperken tot een formele opsomming van de navolgende punten, die de rechtbank naar eigen believen kan overwegen.

Alle feiten die in mijn teksten en in documenten op www.klotenknijper.com worden vermeld, zijn waar, met uitzondering van sommige beweringen genoemd in eisers dagvaardingen tegen Karin Spaink en mijzelf. De waarheid publiceren kan nimmer als lasterlijk worden aangemerkt.

Het materiaal op www.klotenknijper.com bestaat vrijwel uitsluitend uit juridische documenten die eiser zelf heeft ingediend in zijn zaken tegen Karin Spaink en mijzelf. Alle documenten in een rechtszaak zijn openbaar, tenzij de rechtbank expliciet anders bepaalt. De publicatie van openbare juridische documenten kan nimmer lasterlijk zijn (nog daargelaten dat mogelijkerwijs toepasbare Belgische privacyregels niet van toepassing zijn in Nederland).


Vorige
Boven
Volgende