Toelichting

Bevoegdheid van de rechtbank

Ik ben ingezetene van Nederland.

Eiser geeft niet aan waarom de Antwerpse rechtbank bevoegd is deze zaak te behandelen. Wanneer hij dat expliciet nalaat, mag van de rechtbank verwacht worden dat zij de normale procesrechtelijke bepalingen volgt en de zaak niet ontvankelijk verklaart. De artikelen die in dit geval aan de orde zijn, zijn artikel 636 van het Belgisch gerechtelijke wetboek en artikel 2 van het the Europese verdrag van 27 september 1968 (hierna te noemen EEX).

Voor het geval de rechtbank de zaak niet op bovengenoemde grond niet ontvankelijk verklaart, zal ik hierna de toepassing van artikel 5.3 EEX bespreken, wat mogelijkerwijs het artikel is dat eiser als grond had willen aanvoeren. Dit artikel stelt:

De verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, kan een in een andere verdragsluitende Staat voor de navolgende gerechten worden geroepen: (..) 3. Ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voortgedaan;
Hieruit volgt dat vooraleerst twee vragen beantwoord dienen te worden:

  • heeft er inderdaad een onrechtmatige daad plaatsgevonden?
  • zo ja: heeft die onrechtmatige daad plaatsgevonden binnen de jurisdictie van de Antwerpse rechtbank?

Het concept 'onrechtmatige daad'

Ik stel dat alle handelingen die eiser mij ten laste legt, in Nederland hebben plaatsgevonden. Meer in het bijzonder: ik heb de betwiste documenten in Nederland geschreven of gescand en ze in Nederland geplaatst op een server die zich fysiek in Nederland bevindt, die door een Nederlandse provider beschikbaar is gesteld en die bereikbaar is via een in de Verenigde Staten geregistreerde domeinnaam. Derhalve dient, alvorens bepaald kan worden of er inderdaad een onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden, eerst vastgesteld te worden aan welke nationale wetgeving de onrechtmatigheid van de daad getoetst moet worden.

Er zijn een aantal precedenten in de toepassing van de EEX die op het eerste gezicht gebruikt lijken te kunnen worden als aanwijzing dat de Antwerpse


Vorige
Boven
Volgende