De niet-vermelding van de wettelijke woonplaats schaadt concluante ook in haar recht van verdediging meer bepaald haar verweer wat betreft de territoriale bevoegdheid van de rechtbank, voorzover de woonplaats van eiser een aanknopingspunt zou kunnen zijn voor de territoriale bevoegdheid (zie boven).


In ondergeschikte orde: ten gronde

I. Algemeen kader

1. Het beroep op de media. Fundamentele grondrechten primeren op andere wetsbepalingen.

Zowel de Belgische Grondwet als het E.V.R.M. bekrachtigen het principe van de vrije meningsuiting en drukpers en mede wegens het bevoorrecht statuut van deze Grondrechten werd in België de speciale bevoegdheid van de jury ingesteld (zie boven).

De uitoefening van grondrechten als het plegen van een "onrechtmatige daad" aanmerken –wat eiser doet in huidig geding- komt neer op miskenning van de grondwettelijke principes.


2. Een wettelijk georganiseerd klachtrecht als verweer tegen een onrechtmatig (als onrechtmatig aangevoeld) politieoptreden.

Concluante en haar vriend werden bij het verlaten van de trein plots gearresteerd.

Eiser stelt dit voor als een "normale zaak". Niets is minder waar.

De vrijheid van de persoon is grondwettelijk beschermd (art. 12 Grondwet).

"Dragers of agenten van het openbaar gezag" die "wederrechtelijk of willekeurig" iemand aanhouden of doen aanhouden zijn strafrechterlijke sanctionneerbaar (art. 147 S.W.).

Door art. 151 S.W. zijn dragers of agenten van het openbaar gezag eveneens strafbaar wegens "elke andere daad van willekeur die inbreuk maakt op door de Grondwet gewaarborgde vrijheden en rechten".

Diverse parlementaire onderzoekscommissies over politiediensten en vastgestelde dysfuncties waren in de jaren '90 de aanleiding voor het zgn. "Pinksterplan" van de Belgische regerering. Dit hield een hervorming in van de politiediensten. Een resultaat daarvan was de Wet op het politieambt van 1992 en de oprichting van het Vast comité van toezicht op de politiediensten verbonden met de Dienst Enquêtes P.

Eén en ander had ook als bedoeling het vertrouwen van de burger in de politie te bevorderen.

In het kader van deze charme-operatie is de aanhef van de Wet van 05.08.1992 op het Politieambt zeker niet toevallig:


Vorige
Boven
Volgende