2. Onbevoegdheid ratione materiae

De aanleiding van huidige procedure is een onrechtmatig minstens als onrechtmatig aangevoeld politieoptreden, waaromtrent enerzijds bericht werd in de media anderzijds klacht werd neergelegd. Het beroep op de media is een elementair democratisch recht.

De vrijheid van meningsuiting "op elk gebied" (art. 19 Grondwet) en de persvrijheid (art. 25 Grondwet) zijn grondwettelijk beschermd. Art. 25 stelt nog expliciet dat de censuur nooit kan worden ingevoerd.

De grondwetgever achtte de bescherming van de drukpers dermate belangrijk, dat niet de gewone rechtbanken maar enkel de jury (Assisenhof) kennis mag nemen van "drukpersmisdrijven" (art. 150 Grondwet)

Tevens voorziet het decreet op de drukpers van 20 juli 1831 een korte verjaring van drie maanden voor "drukpersmisdrijven".

Eiser tracht deze fundamentele principes te omzeilen door een beroep op de burgerlijke rechter.

De enige bevoegde rechter ratione materiae is het Assisenhof.


3. Nietigheid van de dagvaarding

Art. 43 van het Ger.Wb. schrijft voor dat: "het exploot van betekening door de optredende gerechtsdeurwaarder op straf van nietigheid moet vermelden: ….2° de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats en in voorkomend geval de hoedanigheid en de inschrijving in het handelsregister … van de persoon op wiens verzoek het exploot wordt betekend."

Art. 702 Ger.Wb. m.b.t. de rechtsingang door dagvaarding stelt eveneens dat het "exploot van dagvaarding volgende opgaven (bevat) : 1° de naam, voornaam en de woonplaats van de eiser".

De enkele vermelding van het kantooradres van de advocaat waar eiser "woonplaats kiest " voldoet niet aan de vereisten van art. 43 en 702 Ger.Wb. De dagvaarding is dus nietig en deze nietigheid schaadt concluante in haar belangen.

Had eiser art. 43 en art. 702 nageleefd, dan zou concluante een tegeneis kunnen stellen die –bij toekenning- uitvoerbaar zou zijn op de wettelijke woonplaats van eiser-potentieel verweerder op tegeneis. Hetzelfde geldt voor de veroordeling tot de gerechtskosten, wanneer de hoofdeis wordt afgewezen. Het is uiteraard uitgesloten dat concluante zou uitvoeren op de goederen op het adres van eisers advocaat...


Vorige
Boven
Volgende