Krachtens art. 2 van voormeld Verdrag is het principe dat "zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een verdragsluitende Staat ..opgeroepen worden voor de gerechten van die Staat".

De bijzondere bevoegdheidsregels van art. 5 e.v. van hetzelfde Verdrag zijn afwijkingen en moeten dus beperkend geÔnterpreteerd worden.

Voorzover eiser zich zou beroepen op art. 5.3 van het Verdrag Ėmaar nogmaals deze veronderstelling komt erop neer dat concluante eigenlijk "de gedachten moet lezen" van eisende partij- dient hij aan te tonen op welke plaats het "schadebrengend feit" zich heeft voorgedaan. Alle meningen die concluante heeft geuit -en die eiser haar verwijt- heeft zij geuit in Nederland. Zij heeft haar artikel in Nederland geschreven; zij heeft de Vlaamse pers in of vanuit Nederland te woord gestaan; zij heeft haar ene internetpagina over de rijkswacht en "Klotenknnijper" in Nederland gemaakt en in Nederland op een Nederlandse webserver gezet bij een Nederlandse provider. Als Nederlands staatsburger kan zij niet aan Belgisch recht worden onderworpen, wanneer alles wat zij gedaan heeft -en wat het voorwerp uitmaakt van huidig geding- in een ander land gebeurd is en zij zich als Nederlands staatsburger gehouden heeft aan de wetten van haar land.

Concluante stelt dan ook dat -als de grond van de vordering onrechtmatige daad is- eerst moet nagegaan worden of er in BelgiŽ een onrechtmatige daad is gepleegd, wat niet het geval is, aangezien alles in Nederland gebeurd is. Bovendien is er naar Nederlandse normen geen onrechtmatige daad.

Concluante gaat echter verder met "gedachten lezen" en oppert volgende veronderstelling: eiser verstaat onder "schadebrengend feit" zowel het "schadelijk feit " als het "ondervinden van schade". Welnu het "schadelijk feit" is ontstaan bij concluante in Nederland (zie boven). Op welke plaats eiser de schade "ondervonden" heeft, is een vraagteken, want hij maakt zelf zijn woon-of verblijfplaats niet kenbaar. In die omstandigheden kan eiser dus ook niet op grond van art. 5.3 van het Europees Executieverdrag de Belgische rechter bevoegd verklaren.

Voor wat betreft het verwijt van de dagvaarding dat concluante een "hele internetsite" (in casu betreft het een internetpagina) aan het onderwerp heeft gewijd, vestigt concluante de aandacht op de technische specificiteit van het WWW (Worldwideweb). Publicaties op het Worldwideweb worden door de lezer rechtsreeks opgehaald bij de uitgever. Een auteur of uitgever plaatst zijn informatie ergens op een server en maakt deze zo toegankelijk voor het publiek. Wanneer een willekeurige gebruiker deze informatie tot zich wil nemen, moet hij die actief ophalen van de desbetreffende server. In casu betreft het een Nederlandse server en provider.

Dit is een specifiek argument, waarom de Belgische rechtbank territoriaal nogmaals niet bevoegd is.

Hoewel art. 855 Ger.Wb ťnkel gaat over bevoegdheidsbetwistingen binnen de Belgische rechtsorde en concluante aldus de, volgens haar, ratione loci bevoegde recher niet dient aan te wijzen, stelt zij toch volledigheidshalve dat de rechter in Nederland (arrondissementsrechtbank Amsterdam) bevoegd is.


Vorige
Boven
Volgende