De rijkswacht is als overheidsinstantie verantwoordelijk voor het gedrag van haar individuele werknemers. Wanneer één van hen de macht die hij aan zijn positie ontleent misbruikt, en anderen geen acht slaan op dergelijk misbruik, laat staan het trachten te stoppen, is de hele organisatie bezoedeld. Met andere woorden: men kan Klotenknijper wel berispen, schorsen of ontslaan, maar naar mijn stellige overtuiging is hij het probleem niet. De man achtte zich gedekt door zijn collega's, door zijn positie, door de politiecultuur: kortom: het was normaal wat hier gebeurde; dat is het probleem.

De man die ik "Klotenknijper" heb genoemd, heet Koen Clonen. Eén van de rijkswachters die zich bij Clonen in het zijkamertje voegde, kwam nadat Clonen iemand had geroepen; de gebruikte naam was "Dick" of "Dirk"; De man die ik als "Korthaar" heb aangeduid, was niet aanwezig bij de mishandeling; zijn naam ken ik niet, maar zijn gezicht zou ik moeiteloos herkennen.

Zowel Zenon Panoussis als ikzelf zijn bereid ten overstaan van Uw commissie onder ede getuigenis af te leggen over deze gebeurtenissen.

Met vriendelijke doch onthutste groet,
Karin Spaink


IN RECHTE

In hoofdorde: Excepties van onbevoegdheid en van nietigheid

1. Onbevoegdheid van de Belgische rechtbank

Concluante heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft haar woonplaats in Nederland.

Eiser laat na aan te tonen waarom de Belgische rechtbank bevoegd zou zijn.

Op grond van art. 636 Ger.Wb. wijst concluante de rechtsmacht van de Belgische rechtbank af.

Artikel 638 Ger.Wb. dat eiser zou toelaten om de zaak te brengen voor de rechter van de "plaats waar hijzelf zijn woon-of verblijfplaats heeft" doet geen afbreuk aan het recht dat concluante kan putten uit art. 636 Ger.Wb.

Overigens vermeldt concluante de mogelijkheid van het beroep op art. 638 Ger.Wb. als een louter theoretische hypothese. In casu dient eiser immers uitgesloten te worden van het gebruik van dit artikel 638 Ger.Wb., vermits eiser zelfs niet aantoont wat zijn woon-of verblijfplaats is en zich verschuilt achter een "woonplaatskeuze" bij zijn advocaat. Dat eiser woon- of verblijfplaats heeft in België is dus niet aangetoond.

Voorzover eiser zich zou steunen op het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Europees Executieverdrag ondertekend te Brussel) - maar ééns te meer dient concluante vast te stellen dat eiser zélf geen argumenten aandraagt (eiser citeert enkel het Protocol van dit Verdrag met het oog op de betekening van het dagvaardingsexploot) stelt concluante het volgende:


Vorige
Boven
Volgende