Dat zelfs één van de pagina's een hyperlink heeft naar de webpagina van de Rijkswacht;

Aangezien het logo door verzoeker op 27/07/1995 als merk werd gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau onder het nummer 583839 en aldus merkenrechtelijke bescherming geniet;

Dat het logo tevens auteursrechtelijk beschermd is;

Dat het gebruik door de heer PANOUSSIS dan ook manifest onrechtmatig is, en omwille van de context waarin het wordt weergegeven, zelfs grievend en smadend is;

Aangezien verzoeker hierdoor schade lijdt, die voorlopig kan worden begroot op 50.000,-Bef;

Dat verzoeker belang heeft bij de onmiddellijke verwijdering van het logo;


Aangezien alle pogingen tot minnelijke regeling zonder gevolg is gebleven;


TENEINDE,


Het verzoek tot tussenkomst, ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond te verklaren;

Akte te verlenen aan verzoeker van zijn tussenvordering;

Dienvolgens verweerder op tussenvordering te veroordelen tot betaling aan verzoeker van een bedrag van 50.000,-Bef, te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten;

Verweerder op tussenvordering te zien en te horen veroordelen tot verwijdering van het logo in eender welke publicatie die hij rechtstreeks of onrechtstreeks exploiteert of waaraan hij zijn medewerking verleent, binnen een termijn van 24 uur na betekening van het tussen te komen vonnis;


Vorige
Boven
Volgende