aan de
Rechtbank van eerste aanleg
kamer 8 B
Gerechtsgebouw
Britselei 55
Antwerpen
Conclusie van antwoord, BelgiŽ vs Panoussis, AR 99/6712/A.

Deze interventie heeft mij nog altijd niet bereikt volgens de vereisten van de Nederlandse wet, wat zowel volgens de Belgische wet als de EEX voorwaarde is. Niettemin wil ik, voor het geval ik op enigerlei punt abuis ben, kort mijn positie weergeven:

1. Hoewel het doelwit van deze rechtszaak dezelfde is als die van Clonen, namelijk (een deel van) mijn website, is de grond ervoor een volstrekt andere; terwijl Clonen laster verwijt, vordert BelgiŽ inbreuk op handelsmerk. Dit creŽert een geheel nieuwe zaak, die op zijn eigen merites beoordeeld dient te worden. De belangen van BelgiŽ worden niet beÔnvloed door de uitkomst van zaak van Clonen tegen mij, noch omgekeerd. Om die redenen had deze zaak in een zelfstandige procedure voor de rechter gebracht moeten worden en niet door middel van een interventie. Gezien deze nalatigheid dient de interventie niet ontvankelijk verklaard te worden.

2. Vanwege dezelfde redenen als uiteengezet in mijn conclusies jegens Clonen met betrekking tot de toepassing van EEX, is de rechtbank niet bevoegd deze zaak in behandeling te nemen. De bevoegde rechtbank is de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

3. BelgiŽ lijkt haar vordering te maken op basis van inbreuk op handelsmerk, terwijl het onduidelijk is of mij tevens auteursrechtinbreuk wordt verweten of niet. Zoals eisers eigen bewijsmateriaal aantoont, is het auteursrecht op het logotype van de rijkswacht in handen van de ontwerper ervan, die de enige is die wegens auteursrechtinbreuk kan procederen. Hoe dan ook is de illustratie op mijn website ontworpen als een nieuw origineel, dat hooguit lijkt op het logotype van de rijkswacht maar daar zekerlijk geen kopie van is.

3. Voor wat betreft de vermeende inbreuk op het handelsmerk: handelsmerken genieten alleen bescherming tegen het commercieel gebruik ervan door onbevoegden. Aangezien noch mijn website als geheel, noch het specifieke gebruik van de illustratie in kwestie op enigerlei wijze commercieel van aard is, kan handelsmerkinbreuk zodoende niet plaatsvinden. Bovendien toont eisers


Boven
Volgende