Omdat op dat ogenblik reeds duidelijk was geworden dat verweerder schijnbaar een incident trachtte uit te lokken, waarvan op dat ogenblik kon worden vermoed dat hij zich op die manier aan een controle wenste te onttrekken, werden een aantal maatregelen getroffen om de objectiviteit van de vaststellingen te garanderen:

"Teneinde alle misverstanden en discussies uit te sluiten, besluiten wij de deur van het fouillelokaal op een kier te laten open staan zodat het verloop van de fouille door enkele andere collega's discreet gevolgd kan worden" (stuk 1, p.38).
Tijdens het verder verloop van de controle, bleef verweerder zich uitermate aanmatigend en weerspannig gedragen, niettegenstaande hem herhaaldelijk de reden en de wettelijk van de controle werd uitgelegd:

"(…) slagen wij hem er na enkele minuten toch in om hem te overtuigen dit – volgens hem onwettelijk – 'betasten' toe te laten. Aangezien wij – onder meer door de houding van betrokkene – vermoeden dat deze onder zijn kledij voorwerpen met betrekking tot druggebruik of –bezit verbergt, brengen wij hem omzichtig ter kennis dat de reden van onze controle en de door verdachten frequent gebruikte verbergingsmethodes een grondige fouille noodzakelijk maken.

Wij brengen hem het normale verloop van een dergelijke fouille – waarbij hem gevraagd zal worden zich (gedeeltelijk) te ontkleden – ter kennis en wijzen hem nogmaals op het nut en de noodzaak van dergelijke maatregelen" (stuk 1, p. 38).

Verweerder bleef echter volharden in zijn onredelijke houding en weigerde elke medewerking aan zijn controle:

"PANOUSSIS weigert formeel zijn hemd of broek los te maken en roept ons toe hem eerst de wet en het juiste artikel moeten tonen vooraleer hij zich zou laten fouilleren. Opnieuw leggen wij hem de reden van de fouille en de wettelijke basis uit doch betrokkene meent dat dit niet volstaat om ons optreden te rechtvaardigen en eist dat we hem eerst de geciteerde wettekst voorleggen.

Vorige
Boven
Volgende