Er zijn ook geen bewijzen van (een ander) tuchtrechterlijk onderzoek. Als dat er geweest is, zoals eiser beweert, zal hij het moeten voorleggen.

Ten slotte stelt concluante zich ook vragen -op gevaar af van alweer als "te kritisch" beschouwd te worden- bij de omstandigheid dat eiser reeds in het bezit kan zijn van het verslag van het Comité P., daar waar blijkens de brief die concluante heeft ontvangen, er nog geen eindbeslissing genomen is.
OM DEZE REDENEN BEHAGE HET DE RECHTBANK


In hoofdorde:

  1. Zich onbevoegd te verklaren ratione loci en voorzover art. 855 Ger.Wb. toepasselijk zou zijn op de internationaalrechterlijke bevoegdheidsproblematiek- quod non- de arrondissementsrechtbank van Amsterdam (Nederland) bevoegd te verklaren
  2. Zich onbevoegd te verklaren ratione materiae, het Hof van Assisen zijnde bevoegd
  3. De dagvaarding nietig te verklaren en derhalve de vordering ontoelaatbaar

In ondergeschikte orde

De vordering ongegrond te verklaren, eiser ervan af te wijzen en hem te veroordelen tot de kosten zijnde aan de zijde van concluante:

RPV                                                                 12.600fr


Nog meer ondergeschikt

Bij toepassing van art. 871 Ger Wb. eiser op te dragen volgende stukken voor te brengen: En/of bij toepassing van art. 877 en 878 Ger Wb. te bevelen dat het Parket en het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten resp. volgende stukken zullen overleggen:

1. Volledig onderzoeksverslag van het Vast comité resp. de Dienst enquêtes opgesteld n.a.v. de klacht van concluante tegen eiser met name de verhoren van eiser, van zijn collega's Reinenbergh, Babeliowsky en een nog niet geïdentificeerde ordehandhaver (rijkswachter?), vermeld in concluantes klacht.

2. De strafbundels met de nummers:
- PV AN. 41.36.111124/98 lastens Panoussis
- PV AN 60.36.111123/98 lastens "één van de twee Fransen betreffende verdovende middelen"
- PV AN 60.36.111122/98 lastens onbekenden betreffende verdovende middelen
- Notitienummer 43.95.328/98
- 43EP 10039/98 waarnaar gerefereerd wordt in de brief dd. 08.12.1998 van het Vast comité aan de Procureur te Antwerpen
- elk ander strafbundel waarnaar zou gerefereerd worden in de stukken van eiser.


Vorige
Boven
Volgende