ADVOCATENKANTOOR
B-201 8 ANTWERPEN
MECHELSESTEENWEG 210 A
TEL. (03) 237 21 00 - FAX (03) 237 60 17
E-MAIL adv.vangoethem@online.be
JOS VAN GOETHEM
HERMAN BUYSSENS
MICHAEL FAURE
WILFRIED RAUWS
HERMAN BRAECKMANS
STEFAN LOSSY
CAROLINE DAERDEN
ANNE LAMBERS
KATRIEN CRAUWELS
MARLY BERVOETS
IN»S DF VOS
JOňLLE ROZIE
SOFIE VANDERMEERSCH
ADVOCATEN


Aan dhr. PANOUSSIS Zenon

Tweede Van Swindenstraat 188
1093 XA AMSTERDAM
NEDERLAND

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEWIJS
PER GEWONE POST

   Antwerpen, 10 november 1999

M.Ref.: 98.377
     CLONEN/ SPAINK en PANOUSSIS

Geachte Heer,


Zoals U weet, treed ik in de in rand vermelde zaak op als raadsman van dhr. CLONEN inzake het geschil dat op maandag 13 december 1999 zal worden ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

CliŽnt verneemt zopas dat U naar aanleiding van de dagvaarding die eerder werd uitgebracht tegen uw vriendin, mevrouw SPAINK Karin, een volledige website heeft geopend onder de naam www.Klotenknijper.com volledig gewijd aan de in te leiden procedure, waarop niet alleen de integrale tekst van de dagvaarding (en de gescande versie), maar tevens het schrijven van mevr. SPAINK aan het Vast Comitť van Toezicht op de Politiediensten alsook de integrale versie van uw verhoren afgelegd in het kader van het opsporingsonderzoek worden gepubliceerd.

In de inleidende tekst wordt mijn cliŽnt opnieuw beledigd en o.m. omschreven als "schaamteloos onderkruipsel". Deze tendentieuze omschrijvingen en de weergave van uw eenzijdig relaas is andermaal een flagrante aanvechting van de goede naam van cliŽnt, vormt bovendien een ernstige inbreuk op zijn privacy hetgeen de reeds toegebrachte schade enkel vergroot.

Daarbij dient nog te worden onderstreept dat de kopies van de verhoren afgelegd in het kader van een opsporingsonderzoek enkel kunnen worden aangewend voor rechtmatige doeleinden, maar geenszins kunnen worden aangewend om openbaar te worden gemaakt, a fortiore wanneer dit gebeurt om betrokkenen of derden schade te berokkenen.

Naar aanleiding van voormelde feiten zal eerstdaags een nieuwe dagvaarding worden uitgebracht.

Tevens stel ik zowel Uzelf als mevrouw SPAINK hierbij in gebreke om onmiddellijk bij ontvangst van dit schrijven de betrokken internetpagina's te verwijderen en U zowel rechtstreeks als onrechtstreeks te onthouden van elke verdere publicatie van processtukken en smadende uitlatingen en commentaren via welk communicatiemiddel dan ook, zulks om - mede in uw eigen belang - een verergering van de schade te vermijden.

Indien aan dit schrijven geen gevolg wordt verleend behoudt cliŽnt zich alle rechten voor om eventueel via gerechtelijke weg een beslissing in kort geding uit te lokken.

In de hoop dat U aan huidig schrijven het passende gevolg zal willen verlenen.

Met de meeste hoogachting,

[handtekening]

K. Crauwels

P.S.   Voor de goede orde wordt kopie van dit schrijven eveneens rechtstreeks gericht aan mevr. SPAINK.